Ska vi dela på boendekostnaden trots att enbart min make bor kvar i bostaden?

2017-08-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min man ska separera och vi har ansökt om gemensam äktenskapsskillnad i juni i år. Vi har inga gemensamma barn, men eftersom jag har ett barn under 16 år från ett tidigare äktenskap har vi sex månaders betänketid. Vi har ett äktenskapsförord som säger att all respektive egendom är enskild och vi är överens när det gäller bodelningen. Vi äger en bostadsrätt tillsammans, där våra andelar är lika stora, och den ligger just nu ute till försäljning. Min man kommer att bo kvar i bostadsrätten tills den har blivit såld, medan jag snart flyttar till en hyresrätt. Bostadsrätten verkar dessvärre vara svårsåld, så vi vet inte hur länge min man måste bo kvar i den. Nu har vi blivit oense om betalningen av ränta, amortering och månadsavgift för bostadsrätten under den tid min man kommer att bo kvar efter att jag har flyttat därifrån.Min man anser att jag, utöver min egen hyreskostnad som jag får stå för själv, ska stå för halva kostnaden för bostadsrätten (månadsavgift, amortering och lån) tills dess att den är såld och överlåtelse har skett. Själv tycker jag att det är orimligt att jag ska ha så stora utgifter jämfört med honom när han dessutom tjänar mer än jag. Jag anser istället att vi måste räkna in min månadshyra när vi delar på utgifterna, samt ta in i beräkningen att han tjänar mer än jag. Kan ni hjälpa mig att reda ut hur vi ska dela bostadskostnaderna tills bostadsrätten är såld? Har min man rätt att kräva mig på halva månadskostnaden för bostadsrätten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag uppfattar din fråga undrar du hur ni ska fördela boendekostnaden när endast den ene maken bor kvar i er gemensamma bostad. Jag kommer först att utreda vad som gäller medan ni fortfarande är gifta och därefter vad som gäller när äktenskapet är upplöst.

Dessvärre kommer jag inte att kunna ge några exakta belopp eller andelar som ni båda ska betala utan att veta exakt hur er situation ser ut, men jag kommer att redogöra för de bedömningspunkter som är relevanta och som ni bör ha i åtanke när ni själva diskuterar vem som ska betala vad.

Under äktenskapet: makarna har en underhållsplikt gentemot varandra

Eftersom du och din make fortfarande är gifta återstår er underhållsplikt gentemot varandra, vilket innebär att ni båda är skyldiga att se till att era gemensamma och personliga behov tillgodoses efter era respektive förmågor (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om ni inte varaktigt bor tillsammans ska denna underhållsplikt fullgöras genom att den ene maken betalar ett underhållsbidrag till den andre maken (6 kap. 6 § äktenskapsbalken). Denna underhållsplikt upphör som huvudregel när äktenskapet är upplöst (6 kap. 7 § 1 st. äktenskapsbalken).

Underhållsplikten innebär alltså att ni ska räkna ihop utgifterna som avser era uppehällen och fördela dessa efter förmåga. Med tanke på att din make tjänar mer än vad du gör är det skäligt att han betalar en större del av den gemensamma kostnaden. Jag kan dock inte svara på exakt hur denna fördelning skulle se ut om en domstol avgjorde frågan, men enligt min mening är det åtminstone inte skäligt att du ska betala för ditt eget boende och dessutom hälften av ert gemensamma boende. Detta torde åtminstone gälla om ni båda har varit överens om att du ska flytta till ett eget boende.

Efter äktenskapet

När äktenskapet är upplöst kvarstår som sagt ingen underhållsplikt. Om de före detta makarna har en gemensamt ägd bostad som enbart den ene maken bor kvar i uppstår en situation som har behandlats i ett antal domstolsavgöranden. Jag kommer att redogöra för ett par principer som kan utläsas och därefter redogöra för hur dessa kan tänkas tillämpas i ert fall.

Den kvarboende ska betala ersättning för nyttjande av bostaden

När den ene maken bor kvar i den gemensamma bostaden är utgångspunkten att den andre maken ska få skälig ersättning för nyttjandet. Vad som är "skälig ersättning" bedöms från fall till fall och behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att den kvarboende maken ska betala hela boendekostnaden. Kostnader för försäljning av bostaden (t.ex. flyttstädning och eventuella kostnader för besiktning) ska fördelas mellan makarna efter förmåga.

Ingen make ska få göra en obehörig vinst

I rättsfallet NJA 2006 s. 206 (som förvisso gällde mellan två sambor) uttalade Högsta domstolen att ingen make ska få göra en obehörig vinst på den andres bekostnad när en gemensamt ägd bostad ska säljas och enbart den ene maken bor kvar. Obehörig vinst innebär kort förklarat att ingen ska få behålla en vinst som har erhållits utan stöd i lag eller avtal, om detta sker på bekostnad av någon annan. Den make som ensam bor kvar i bostaden ska alltså inte kunna få halva boendekostnaden betald. Om den andre maken frivilligt har flyttat från bostaden utgör däremot inte en betalning av halva boendekostnaden en obehörig vinst (Göta hovrätts dom i mål T 2401-14, 2015-02-27).

Bedömningen i ert fall

Eftersom bostaden ligger ute till försäljning och förhoppningsvis kommer att säljas snart gör inte din f.d. make nödvändigtvis en obehörig vinst om han endast betalar halva bostadskostnaden under en kortare period. Om boendet blir mer långvarigt bör han dock enligt min mening stå för den del som han slipper betala för ett eget boende. Om vi antar att boendekostnaden för den gemensamma bostaden är 10 000 kr/månad och att hyra av en annan bostad som hade räckt för din f.d. man är 6 000 kr, är det rimligt att det endast är den resterande kostnaden (dvs. 4 000 kr) som ni ska dela på. Ni måste dock också ta hänsyn till att bostaden är er gemensamma investering och att denna investering medför risker för er båda.

Slutsats

Under äktenskapet ska era samlade kostnader delas upp er emellan efter förmåga. Efter äktenskapet ska inte denna uppdelning av kostnader ske; däremot ska din f.d. make betala skälig ersättning för nyttjande av er gemensamma bostad.

Jag hoppas att du åtminstone fick en lite klarare bild av vad som gäller! Behöver du mer praktisk hjälp i ditt ärende rekommenderar jag att du bokar en tid med en av våra jurister.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94270)