Ska en justerare i en ekonomisk förening skriva under ett stämmoprotokoll som han reserverar sig mot? Också fråga om bilagor med reservationer till ett sådant protokoll

2016-10-26 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Jag är vald till justerare på en extrainsatt brf stämma. När jag fick protokollet för justering visade det sig att en paragraf inte korrekt återger det som sades på stämman så som jag uppfattade det. Jag har skrivit en bilaga med den ordalydelse jag anser att skulle ha varit. Ska jag även skriva under protokollet? Eller räcker det att jag skriver under min bilaga? Måste bilagan följa med protokollet vid distribution till medlemmar samt annan användning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I det följande ska jag så långt det är möjligt svara på dina frågor. Jag börjar dock med att kort notera frågan om vilken lag som kan vara tillämplig i ditt fall.

Relevant lag

Det framgår inte för mig när stämman du valdes till justerare på hölls. Eftersom ett stämmoprotokoll ska justeras inom tre veckor utgår jag dock från att extrastämman hölls efter den 1 juli 2016. Det innebär att mitt svar kommer att utgå från den lagändring som trädde i kraft vid den tidpunkten.

Om stämman hölls före den 1 juli 2016 kan en del av detaljerna i detta svar kanske inte stämma.

Måste du skriva under protokollet?

De justeringsmän som utses av stämman ska skriva under protokollet, enligt 7 kap. 38 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Regeln är skriven på så vis att en justerare måste skriva under protokollet. Detta hänger samman med att stämmoprotokollet ska utgöra ett starkt bevis för de beslut som togs på stämman.

Med det sagt får du dock reservera dig mot lydelsen i protokollet, och anföra dina egna synpunkter som en särskild bilaga – vilket du har gjort. Möjligheten för justerare att reservera sig mot delar av protokollet framgår inte av lagens lydelse, men motsvarar sannolikt sett gällande rätt eftersom det finns juridiska argument som talar för en sådan ordning. Vill du läsa mer kan jag rekommendera Johansson, Svante, Bolagsstämma, Juristförlaget Stockholm 1990 (särskilt s. 437 och 440) som i princip behandlar – bl.a. – samma fråga fast för aktiebolag. Reglerna för stämmoprotokoll skiljer sig inte alltför mycket mellan aktiebolag och bostadsrättsföreningar.

Ska bilagan med din reservation följa med?

Frågan om en justerares reservation mot stämmoprotokollets lydelse ska följa med protokollet behandlas inte i lagen. Min bedömning är dock att din bilaga ska följa med protokollet, eftersom det är nödvändigt att ha bilagan tillgänglig för att förstå vilket värde protokollet har som bevis. Om din bilaga inte skulle följa med protokollet blir det inte möjligt för de andra föreningsmedlemmarna att förstå din reserverade underskrift, och därmed blir det svårare för dem och andra läsare att värdera protokollet som bevis.

Ska du skriva under bilagan?

Något tvång på att särskilt skriva under en bilaga till ett stämmoprotokoll finns inte i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. En annan sak är att det – av bevisskäl – kan vara till fördel om du skriver under din bilaga ändå. En urkund har t.ex. större bevisvärde än andra skriftliga handlingar eftersom den skyddas genom bl.a. 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700).

Sammanfattning

Du ska skriva under protokollet. Du måste inte skriva under din bilaga, även om jag skulle rekommendera det. Bilagan ska följa med protokollet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med föreningsprotokoll är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (465)
2021-01-15 Får ekonomisk förening ge medlem extra förmån som övriga i föreningen förvägras?
2020-12-29 Bostadsrättsförening och dess föreningsstadgar
2020-12-28 Kan en styrelse i en BRF ändra ett beslut som fattats av årsstämman?
2020-12-18 Får man som omyndig vara vice ordförande i en ideell förening?

Alla besvarade frågor (88087)