Ska andelar i utomlands belägna bostäder räknas med vid en bodelning?

Hej! Bodelningen började i feb/2018, vi var gifta, kan inte komma överens om huset i Sverige, vi har varsin advokat och Bodelningsförrätare.

Men, det kom ett problem till, två lägenheter utomlands (Makedonien). Den första lgh fram tom år 2013 var på mammas o pappas namn 50/50%, dem var gifta. Min pappa gick borta år 2021, min mamma bor kvar i lgh-en. År 2013 jag fick hennes 50% av lgh-en som en gåva, med skriftligt överenskommelse. Idag det står 50/50%, mitt namn och pappas namn.

1. Har min ex rätt att kräva 50% av mina 50% av lgh-en, i bodelningen i Sverige??

Vi har dubbla medborgarskap, Svensk och Makedonisk.

Den andra lgh, hennes pappa gick borta 1983, dem fick som arv, idag det stå 4 namn som ägare, min ex, hennes mamma och två syskon.

25% varsin del av lgh-en.

2. Har jag rätt att kräva 50% av hennes 25%??

Jag vill ha gärna skriftlig information/svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är äktenskapsbalken (ÄktB). Det måste dock redan nu framhållas att jag inte på något sätt kan redogöra för vad som gäller enligt makedonsk äktenskapsrätt varför alla frågor kopplade till detta får lämnas därhän. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Men eftersom du inte nämner något om äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev som föreskriver att viss egendom ska utgöra enskild egendom utgår jag ifrån att några sådana tillgångar inte finns, jfr 7 kap. 2 § ÄktB. I 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB anges att när ett äktenskap ska upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. En sådan behöver dock inte göras om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Men så är ju inte fallet här varför ni också, såvitt jag förstår, redan har initierat en bodelningsprocess.

Den egendom som sedan ska ingå i bodelningen är egendom som inte är enskild, dvs. allt giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket exempelvis kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB. Men om era andelar i respektive bostad utomlands inte är eller av annan har gjorts till enskild egendom utgör dessa giftorättsgods, vilket med hänsyn till ovanstående innebär att andelarna i de här bostäderna, eller rättare sagt värdet på andelarna, ska räknas med i bodelningen.

Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av era tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Bouppteckningen ska för övrigt upprättas med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid den tidpunkt då makarna, eller någon av makarna, ansökte om äktenskapsskillnad, dvs. skilsmässa, 9 kap. 2 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken du och din hustru rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan er så att värdet av era respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Det korta svaret på dina två frågor lyder således att du och din hustru har rätt att kräva del i varandras andelar i de bostäder som är belägna utomlands. I praktiken betyder detta att andelarnas värde utgör giftorättsgods och därför ska tas med i bouppteckningen.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 6/9 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”