FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/02/2020

Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?

Vid skillsmässa

Man gör en bodelning i två steg

1 Privat egendom och pengar

2 Företaget

Vad gäller om man äger 50% var i företaget ( AB ) då ör väl det ingenting som behöver delas

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning. Ett äktenskap upplöses bland annat genom skilsmässa (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma bland annat genom äktenskapsförord eller genom gåva make fått från annan än den andre maken med villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). I ert fall utgår jag från att det inte finns någon enskild egendom då så inte framkommer av din fråga. Giftorättsgods i ert fall är således allt någon av er äger (bostads, möbler, bilar, pengar; även aktierna i aktiebolaget).

Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Skuldtäckningen kommer att påverka makarnas andelar i boet; desto större skulder en make har, desto mindre andel går en make in med. Om en make har större skulder än tillgångar kommer hen att gå in med noll kronor som andel, innebärande att makarna kommer att dela på den andre makens tillgångar. Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckning, ska läggas samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna ska giftorättsgodset fördelar på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller del av denna som den maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). En make vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att istället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB).

I ert fall innebär det därför att aktierna i aktiebolaget ska ingå när era andelar i boet beräknas för att det ska gå jämnt ut i slutändan. Ni har rätt att i lottläggningen i första hand på den egendom ni vardera äger på er lott. Beroende på hur era tillgångar och skulder ser ut kan det innebära att en av er går in med större andel i bodelningen. Om en av er går in med större andel i bodelningen kan det innebära att en av er antingen behöver ge den andre maken tillgångar i form av giftorätts gods (t.ex. tillgångar i form av bil eller aktier) alternativt om vederbörande hellre vill det, pengar.

Som svar på din fråga innebär det att även aktiebolaget ska tas upp i bodelningen, även om ni äger 50/50 av det. Principen är densamma som för det fall att ni äger 50/50 av en fastighet eller något annat.

Om du behöver hjälp med att upprätta bodelning har våra jurister på Lawline juristbyrå god erfarenhet av bodelningar (och även av tvister därom). För det fall att så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000