Separata ekonomier efter äktenskapsskillnad

2019-02-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
När får man delad ekonomi vid skildsmässa med gemensamt barn? Är det från dagen då man ansöker om äktenskapsskillnad, eller är det från det att sen gått igenom, drygt 6 månader efter? Med delad ekonomi menar jag att de pengar jag tjänar är mina och jag behöver inte dela de.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta när makarnas ekonomier blir helt separata efter att någon av dem begärt äktenskapsskillnad (skilsmässa).

Vad säger lagen?

Bodelning

Bestämmelser som är relevanta för din frågeställning finner man i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 1:5 ÄktB kan ett äktenskap upplösas genom att någon av makarna dör eller genom äktenskapsskillnad. Huvudregeln vid äktenskap är enligt 7:1 ÄktB att makarnas egendom inklusive makarnas lönekonton utgör giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelning vid en eventuell skilsmässa. Bodelning innebär att makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem (9:1 ÄktB).

Bodelningen ska enligt 9:3 ÄktB göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag som talan om äktenskapsskillnad väcktes (när ansökan lämnas in). Det som tjänas in efter denna dag ska alltså inte ingå i bodelningen utan det får respektive make behålla själv.

Underhåll

När en dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft (dvs när överklagandetiden går ut) anses äktenskapet upplöst. Makarna svarar då enligt 6:7 ÄktB för sin egen försörjning.

Om den ena maken efter äktenskapsskillnad är i behov av stöd under en övergångsperiod kan den ena maken åläggas att betala ett underhållsbidrag, beloppet ska bestämmas till vad som är skäligt med tanke på makens betalningsförmåga och andra omständigheter. Om ett äktenskap varat en längre period och den ena maken har svårt att försörja sig själv eller om det finns andra synnerliga skäl för det kan den ena maken åläggas att under en längre period betala underhållsstöd till den andra maken (6:7 3 st ÄktB).

Underhållsbidraget betalas vanligtvis månadsvis, domstolen kan dock bestämma att det ska utbetalas som ett engångsbelopp (6:8 ÄktB). Om förhållanden för den make som tar emot bidraget ändras kan domstolen jämka en dom eller avtal om underhåll (till exempel sänka beloppet eller besluta att underhållet ska upphöra helt). Detta framgår av 6:11 ÄktB.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att makarnas ekonomier vanligtvis blir helt separata i och med att domen om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Om det finns särskilda omständigheter som försvårar för ena makens försörjning kan dock den andra maken åläggas att betala underhållsbidrag under korta eller långa perioder beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Värt att nämna är även att om makarna har gemensamma barn måste den make som inte har vårdnaden om barnet alternativt har vårdnad om barnet fast inte stadigvarande har detta boende hos sig betala underhåll till barnet enligt reglerna i 7:2 föräldrabalken.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (790)
2019-07-14 Önskar äktenskapsskillnad - hur går vi tillväga?
2019-07-10 Går det att kräva tillbaka utgifter i skilsmässa?
2019-07-09 Egna tillgångar som inte är enskild egendom och studieskulder
2019-07-09 Tillämplig lag vid äktenskapsskillnad om giftemålet skett utomlands

Alla besvarade frågor (71117)