Särkullbarns rätt till efterarv

Min pappa satt i orubbat bo. Nu säger särkullbarnen att de ska ärva även det han sparade själv efter att hans fru gått bort.

Stämmer det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!

En efterlevande make/maka har som huvudregel rätt att sitta kvar i orubbat bo 3 kap. 1 § 1st ÄB. Särkullbarn har möjlighet att kräva ut sin laglott direkt när arvlåtaren dör 3 kap. 1 § 1st ÄB. Särkullbarn kan dock välja att avstå sin rätt enligt 3 kap. 9 § ÄB vid den först avlidne makens död. Särkullbarnen har då rätt till efterarv vid den efterlevande makens död.

I 3 kap. 4 § ÄB finns dock en begränsning när det kommer till storleken på det efterarv särkullbarnen har rätt till. Huvudregeln är visserligen att när ett bo ökar i värde mellan makarnas dödsfall kommer ökningen båda makarnas arvingar till del. Regeln i 3 kap. 4 § ÄB utgör ett undantag från denna huvudregel. I bestämmelsen anges att när boet ökat i värde och värdeförändringen (läs förkovran i lagtexten) endast kan tillskrivas den efterlevande maken ska denna värdestegring endast komma efterlevande makes arvingar till del. Exempel på sådana värdeökningar är tillskott som beror på gåva, arv eller testamente som tillfallit den efterlevande maken efter den först avlidnes död. Även ökning som härrör från efterlevande makes förvärvsarbete efter den först avlidnes död hör hit. Avgörande här är att det är den efterlevande som själv på ett aktivt sätt åstadkommit värdestegringen på ett sätt som gått över vad som kan karakteriseras som allmän klok förmögenhetsförvaltning. Avslutningsvis måste även den efterlevandes make göra det antagligt att värdeökningen just är resultatet av den efterlevandes självständiga förvärv.

Särkullbarnen har alltså rätt till det din pappa sparat ihop själv efter det att hans maka dött förutsatt att inte förutsättningarna i 3 kap. 4 § ÄB är för handen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan HeimanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning