Särkullbarns rätt till arv samt delgivning av testamente

2015-06-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hejmin pappa avled 2013, jag har aldrig läst/sett testamentet. Ej heller min bror. Min pappas änka (ej min mamma) bor kvar i huset. Hur fungerar det med att t ex ta ut egen del av arv (änka kvar i livet). Är det inte vanligt att barnen ska få läsa testamentet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt. Om ett särkullbarn avstår från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, har särkullbarnet istället rätt att ta del i den efterlevande makens bo, 3 kap. 1 § 1 st. och 9 § ärvdabalken (ÄB).

Ett testamente ska delges de legala arvingarna (de som efter maken är närmast till arv). Testamentet ska delges arvingarna genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt kopia, 14 kap. 4 § ÄB. Om en arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap. ÄB kan denne väcka en klandertalan hos tingsrätten inom sex månader efter delgivningen. Efter sex månader vinner testamentet laga kraft gentemot arvingen och rätten till talan går förlorad, 14 kap. 5 § ÄB.

Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer den avlidnes barn utgör dennes laglott, 7 kap. 1 § ÄB. Den avlidnes barn kan påkalla jämkning av testamentet för att utfå sin laglott, 7 kap. 3 § ÄB.

Se bestämmelserna i ärvdabalken här.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1070)
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?
2020-07-31 Vilken rätt har min makes tidigare barn att få arv?
2020-07-31 Har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott?
2020-07-30 delar min mans barn och vårt gemensamma barn på mitt arv?

Alla besvarade frågor (82664)