FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn18/05/2022

Särkullbarns rätt till arv före den efterlevande maken

Vi är ett ogift par som äger en fastighet tillsammans, 50% var. Det finns särkullbarn. Hur kan den barnlösa personen göra för att få bo kvar i fastigheten om den som har barn, avlider först. Dvs särkullbarnen får vänta på arvet tills båda avlidit. Eftersom den barnlösa inte har ekonomi för att lösa ut särkullbarnen utan att sälja fastigheten. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Rättslig reglering 

Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). När det gäller regler om bodelning finns dessa i äktenskapsbalken (ÄktB)

Bodelning mellan makar 

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Det som ingår i en bodelning är giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB, vilket enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom som inte är enskild egendom. 

Särkullbarns rätt till arv 

Särkullbarn har enligt 3 kap. 1 § ÄB alltid rätt att få ut sitt arv direkt, alltså före efterlevande make. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3 kap. 9 ÄB. Om särkullbarnet väljer att avstå på detta sätt har särkullbarnet sedan rätt att ta del av efterarvet efter det att bägge makarna avlidit. Det finns inte heller något sätt att testamentera bort särkullbarnets rätt till sitt arv. 

Kan den ena maken bo kvar i huset efter den andra makens dödsfall? 

Huvudregeln är som ovan nämnt att särkullbarnet alltid har rätt att få ut sitt arv direkt, och behöver alltså inte vänta på arvet tills efter det att båda makarna har avlidit. Däremot kan dock särkullbarnet välja att inte få ut sitt arv direkt, för att i det här fallet den efterlevande maken ska kunna bo kvar i huset. Inte heller går det att testamentera huset och på så sätt göra att särkullbarnet inte får ut sitt arv. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är upp till särkullbarnet om denne väljer att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken eller inte. Om särkullbarnet väljer att vänta får denne ut sitt arv efter det att båda makarna avlidit och då kan den efterlevande maken fortsätta att bo kvar i huset. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare