Särkullbarns rätt till arv

2019-12-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är ett par i ålder 75+ där jag (maken) har två nu medelålders barn från ett tidigare äktenskap. Min hustru och jag har ett gemensamt barn. Mina särkullbarn har tydligt markerat att de vid min ev. bortgång föremin hustru omgående vill ha ut sin arvsrätt. Vår son är beredd att uppskjuta sitt arv.Finns det någon juridisk möjlighet att ombesörja så att särkullbarnens arvsrätt senarelägg tills efter min hustrus död?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du funderar över om det finns någon juridisk möjlighet att senarelägga särkullbarns arvsrätt, och har det som utgångspunkt när jag formulerar mitt svar.

Särkullbarns arvsrätt

I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB anges den efterlevande makens rätt till arv. I lagrummet framkommer att om arvlåtaren var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Det framkommer dock i den andra meningen att om arvlåtaren efterlämnar särkullbarn har den efterlevande maken endast rätt till kvarlåtenskapen om särkullbarnet har avstått sin rättighet till arvet i enlighet med vad som sägs i 3 kap. 9 § ÄB. I 9 § framkommer att särkullbarnet till den avlidne maken kan avstå sin rätt till arvet till fördel för den efterlevande maken. Om särkullbarnet gör detta, har denne istället rätt att ta del i den efterlevande makens bo vid den efterlevande makens bortgång.

Detta innebär att den efterlevande maken endast har rätt till kvarlåtenskapen efter arvlåtaren om arvlåtarens särkullbarn avstår sig sin del av kvarlåtenskapen till fördel för den efterlevande maken. Om särkullbarn däremot vill erhålla kvarlåtenskapen efter arvlåtaren direkt vid arvskiftet har denne rätt till det.

Basbeloppsregel make

I 3 kap. 1 § 2 st. ÄB finns en minimiskydd för efterlevande make. Denna bestämmelse är en skyddsregel för den efterlevande maken och stadgar att den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2018/09/prisbasbelopp-for-2019-faststallt/

Testamente

Ett testamente ger en person möjlighet att själv bestämma hur ens egendom ska fördelas efter sin bortgång och således sätta den legala arvsordningen åt sidan. Detta framgår av 9 kap. 1 § ÄB. I ett testamente kan exempelvis uttryckas att önskan är att vid sin bortgång ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, varvid vid den efterlevande makens död ska kvarlåtenskapen fördelas enligt följande: X.

Om du önskar att skriva ett testamente, rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att formulera ett testamente utifrån din önskan.

Särkullbarns rätt till laglott vid testamente

Vad som är viktigt att beakta vid testamente och dess verkan är att ett testamente kan jämkas av bröstarvingar. För att förtydliga är samtliga dina barn dina bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Enligt 7 kap. 1 § ÄB utgör laglotten hälften av den arvslott som denne skulle ha erhållit om det inte hade funnits något testamente. Bröstarvinge kan, enligt 7 kap. 3 § ÄB, jämka testamentet och således erhålla sin laglott.

Detta innebär att om den legala arvsordningen sätts åt sidan med hjälp av ett testamente, kan bröstarvingar (där innefattat särkullbarn) jämka testamentet och på så sätt erhålla sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som bröstarvingen skulle ha erhållit om det inte funnits något testamente.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har ett särkullbarn legal rätt att erhålla arvet efter arvlåtarens bortgång. Basbeloppsregeln för makar ger dock make rätt till att erhålla 4 prisbasbelopp ur bodelningen. Det finns möjlighet att fördela kvarlåtenskapen till annan än bröstarvingarna genom ett testamente. Det ska observeras att särkullbarnen i egenskap av bröstarvingar kan jämka ett ev. testamente och erhålla sin laglott, d.v.s hälften av sin arvslott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till och god jul!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll