Särkullbarns rätt till arv

2017-08-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Min make och jag har en gemensam son och maken har två vuxna barn från ett tidigare äktenskap. För att minimera särkullbarnens laglott tänker vi så här: hälften av tillgångarna, min del av giftorättsgodset, omvandlas till enskild egendom. Dock inte hans del. På så vis får jag genom giftorätten 25% av det 50 som utgör hans del. Tänker vi rätt? Måste vi först göra en bodelning eller räcker det med ett äktenskapsförord som anger detta? Endast min make står på lagfart - måste jag tillföras eller räcker giftorätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makars gemensamma bostad är giftorättsgods
Vad gäller lagfarten krävs inte att även du står med. Med makars gemensamma bostad avses nämligen fast egendom som någon av makarna äger, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Uppfylls detta krav - det vill säga att byggnaden innehas huvudsakligen som gemensamt hem blir egendomen giftorättsgods oavsett vems namn som står på lagfarten.

Äktenskapsförord krävs för att förordna om enskild egendom
En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapsförord är det enda sättet man som makar sinsemellan kan förordna om vad som ska vara någons enskilda egendom. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna, det skall sedan registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § 2-3 st. ÄktB). Ett äktenskapsförord som inte registrerats hos Skatteverket är alltså verkningslöst och utan ett äktenskapsförord kan egendomen inte bli enskild mellan makar. Så länge ni registrerar ert äktenskapsförord hos Skatteverket krävs inte att ni gör en bodelning.

Avkastning blir giftorättsgods om inte något annat anges i äktenskapsförord
För att avkastning av enskild egendom inte ska bli giftorättsgods måste detta framgå i äktenskapsförordet. Det innebär att om man ger sin make eller maka aktier som enskild egendom blir avkastningen giftorättsgods om inget annat är avtalat (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB).

En utfästelse om gåva mellan makar är ogiltig (8 kap. 2 § ÄktB). Gåvor mellan makar måste alltså även dessa registreras (8 kap. 2 § ÄktB). Finns inget registrerat kan gåvorna bestridas och är ogiltiga.

Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt
När någon avlider är huvudregeln att bröstarvingarna får dela lika på den avlidnes kvarlåtenskap. Finns gemensamma barn får efterlevande make först ärva egendomen med fri förfoganderätt, särkullbarn har rätt att få ut sin andel direkt (2 kap. 1 § & 3 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinges laglott kan inte testamenteras bort. Laglotten är halva arvslotten. Detta innebär att det inte är möjligt att inskränka ett särkullbarns rätt till sin laglott.

Däremot är det som du säger möjligt att minska särkullbarns laglott genom att göra viss egendom enskild. Det finns dock en regel som gör det möjligt för bröstarvingar att hävda att en gåva som en förälder gett till sin make/maka är att likställa med testamente (7 kap. 4 § ÄB). En talan om detta ska väckas inom ett år från bodelningen. Denna regel avser främst gåvor där givaren väntas avlida inom jämförelsevis kort tid vilket innebär att om egendomen getts bort flera år tidigare är det svårt att få framgång med en talan som bygger på denna regel.

Hur ni går vidare
Du tänker alltså helt rätt - om din egendom blir enskild delar ni vid en bodelning lika på din makes giftorättsgods medan din egendom inte ingår alls. Din makes tre barn får sedan dela lika på de 50 procent (16,6 procent vardera) som inte tillfaller dig. De 50 procent som tillfaller dig får ert gemensamma barn vid din bortgång. Det finns en risk att särkullbarnen för en talan enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken men det blir, med den praxis som finns idag, mycket svårt att vinna framgång med en sådan talan om inte egendomen blivit enskild strax innan givaren gått bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97671)