Särkullbarns rätt när förälder ingår nytt förhållande

2016-12-07 i Särkullbarn
FRÅGA
I samband med skilsmässa behöll ena föräldern pengar och aktier som vi innan skilsmässa satt av för barnens räkning. Vi var helt överens om att pengarna inte skulle finnas på barnens egna konton för att vi skulle ha kvar förfogandet/ansvaret även efter deras 18-års dag och vid ett senare tillfälle vid tex lägenhetsköp, eller då vi var överens om att det var lämpligt, överlämna dessa till barnen.Vi är fortfarande överens om detta och har också skrivit in det i bodelningen.Nu är det troligt att den förälder som förvaltar pengarna (har dem i sin ägo) kommer att flytta ihop med en ny partner som också har barn.Hur kan vi försäkra oss om att, om den som har tillgång till pengarna dör, dessa pengar som är öronmärkta för de gemensamma barnen inte delas med den nya partnern eller dennes barn utan oavkortat tillfaller de gemensamma barnen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis vill jag understryka att så länge din före detta och dennes nya partner inte är gifta utan enbart sambor kommer inte pengarna som är avsedda till era gemensamma barn att hamna hos varken sambon eller sambons barn. Sambor har, till skillnad från makar, ingen legal arvsrätt efter varandra och när bodelning sker efter ett samboförhållandes slut delas enbart bostad och bohag (lösöre i hemmet). Vid sådant läge kommer alltså pengarna aldrig att hamna hos sambon (och ej heller hos dennes barn) utan utgå till era gemensamma barn som träder in som arvingar. Skulle din före detta testamentera dessa pengar till sin nya partner torde detta utgöra avtalsbrott mot överenskommelsen i bodelning, vilket självfallet inte är juridiskt tillåtet.

Läget blir en aning annorlunda om de skulle gifta sig. Vid bodelning efter skilsmässa delas makarnas gemensamma giftorättsgods. Skulle din före detta och hans nya gifta sig, och hen sedan dör, kan dessa pengar genom bodelningen hamna hos hans efterlevande nya make/maka vid bodelning om pengarna utgör giftorättsgods. Detta förefaller vara relativt troligt om din före detta skulle ha mycket större förmögenhet än sin nya partner eftersom det gemensamma giftorättsgodset delas på hälften. Är din före detta däremot den ''fattigare'' maken kommer detta inte att ske. Detta kan emellertid förhindras genom att din före detta och hens nya partner ingår äktenskapsförord där det tydligt anges att dessa pengar utgör enskild egendom. I sådant fall kommer pengarna inte ingå i bodelningen vid skilsmässa eller dödsfall och ej heller hamna hos den nya partnern. Pengarna kommer vid skilsmässa då stanna hos din före detta. Vid dödsfall går pengarna till era gemensamma barn pga den legala arvsordningen arv. Även om makar har en legal arvsrätt efter varandra så går särkullbarnens, dvs era gemensamma barns, arv före ny makes/makas arvsrätt. Alltså kommer era särkullbarn att ärva före deras förälders nya make/maka.

Möjligheten till testamente, som sätter den legala arvsordningen åt sidan, finns dock givetvis även vid äktenskap. Som ovan nämnt torde däremot ett testamentsförordnande som inkräktar på redan ingånget avtal utgöra avtalsbrott och därmed vara utan verkan. Vidare har barnen ett oinskränkt anspråk på sin laglott (hälften av arvslotten, dvs den andel av ens förälders förmögenhet man ska tilldelas vid arv) som inte kan kringgås genom testamente, vilket borde innebära att dessa pengar, även om det inte skulle utgöra avtalsbrott, kommer hamna hos era gemensamma barn pga rätten till laglott. Detta förutsätter dock att särkullbarnen begär jämkning av testamentet!

En ytterligare möjlighet är att din före detta ger dessa pengar till dig genom gåva. Detta medför ingen nackdel i form av skatt eller liknande och skulle innebära att eventuella framtida tvister om testamente och laglott och liknande undviks.

Jag rekommenderar slutligen att din före detta ger dessa pengar till dig genom gåva i första hand. Det näst bästa alternativet skulle vara att, om hen gifter sig med sin nya partner, de ingår äktenskapsförord där det uttryckligen anges att dessa pengar är enskild egendom.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll