Särkullbarns arvsrätt vid testamente med fri förfoganderätt till efterlevande make

2016-02-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Hur ska man tolka detta i Testamentet (står efter Laglott i testamentet):Efter den sist avlidne makens frånfälle skall egendom som denna haft med fri förfoganderätt från den först avlidne maken, tillfalla först avlidne makes arvingar enligt lag.Jag tolkar det som: Att jag och mina syskon då har rätt att få ut arv och före hennes barn. Och att man sen då måste bevaka på något sätt att hon inte gör oansvariga saker med berått mod som minskar arvet väsentligt. Hur bevakar man det?Det jag skulle vilja veta är om man isf inte kan få igenom att man får Hela sin arvslott direkt istället, det borde väl gå att förhandla fram det eller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att arvlåtarens bröstarvingar, alltså barn delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Respektive bröstarvinges del i kvarlåtenskapen kallas för dennes arvslott.

Genom testamente kan arvlåtaren välja att fördela sin egendom på annat sätt. Samtliga bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten uppgår till hälften av arvslotten, istället för att dela lika på hela kvarlåtenskapen får bröstarvingarna dela på halva kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB).

Om det finns ett testamente som inkräktar på en bröstarvinges laglott måste denne begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Har makarna gemensamma barn tillfaller deras del av arvet den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Som särkullbarn har du och dina syskon dock rätt att få ut er laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Hälften av arvslotten har ni alltså rätt att få ut direkt.

Den andra hälften av kvarlåtenskapen, som inte utgör laglott är arvlåtaren fri att förfoga över genom testamente. I detta fallet innebär det så som uttryckt i testamentet att du och dina syskon har rätt till resten av er arvslott först vid den efterlevande makens död, ni har så kallad efterarvsrätt.

Efterarvsrätt innebär att man har rätt till en kvotdel av den sist avlidnes förmögenhet. Kvotdelen beräknas efter hur stor del av kvarlåtenskapen efter den sist avlidne som arvet från den först avlidne maken utgör (3 kap. 2 § ÄB). Säg att den efterlevande maken har egendom till ett värde av 200 000 och erhåller 100 000 med fri förfoganderätt efter den först avlidne. Då uppgår kvotdelen som ska gå till den först avlidnes efterarvingar till 1/3 (100 000/300 000) av förmögenhetsmassan som den efterlevande maken lämnar efter sig.

Den kvotdel av den efterlevande makens egendom som utgör vad hon erhållit med fri förfoganderätt är alltså den kvotdel av hennes totala förmögenhetsmassa som du och dina syskon har rätt att dela på då hon går bort.

Egendom som man mottar med fri förfoganderätt står man fri att disponera som man vill, med undantaget att man inte får testamentera bort den (3 kap. 2 § ÄB). Den efterlevande maken kan alltså välja att spendera eller sälja egendom precis som denne vill. Det finns dock ett hinder mot att en efterlevande make väljer att ge bort så stor del av sin egendom att det medför en väsentlig minskning av värdet på makens sammanlagda egendom (3 kap. 3 § ÄB). För att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning måste egendomens värde normalt ha minskat med minst 25 % (NJA 2013 s. 736). Sådan ersättning utgår först då den efterlevande har avlidit och det går inte att ingripa när denne fortfarande är vid liv. Vårdslös eller försumlig förvaltning eller att den efterlevande har levt på en oskäligt hög standard medför inte någon rätt till ersättning.

Det är alltså upp till den efterlevande att bestämma vad hon gör med egendomen och det blir inte aktuellt för dig att hålla koll på hur arvet spenderas. Någon förhandling blir inte heller aktuell utan egendomen ska fördelas i enlighet med testamentet och testatorns vilja. Av den egendom som finns kvar när den efterlevande maken dör har du och dina syskon rätt till den kvotdel som utgör ert efterarv. Er laglott har ni rätt att få ut direkt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?