FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn29/01/2017

särkullbarns arvsrätt

Jag har en lägenhet som köpte för 9år sedan. Då var jag skild. Jag gifte om mig 2015. Jag vill veta om min man äger halva av lägenheten? Vi har inget äktenskapsförord.

En annan fråga. Han har en son från sitt tidigare äktenskap. Jag vill inte att han ska ärva något av mina tidigare egendom vilket tillhör mina barn. om min man äger halv av lägenheten då kommer han ärva efter honom. Hur kan jag stoppa detta?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är gifta finner du reglerna om detta i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Gällande äganderätten av lägenheten

Om det är din lägenhet så är det du som äger den även om ni är gifta, 1 kap. 3 § ÄktB. Det som däremot händer vid eventuell skilsmässa eller om någon av er avlider är att ni delar lika på allt giftorättsgods. När ena maken i ett äktenskap avlider eller om ni skiljer er upplöses äktenskapet juridiskt sett, enligt 1 kap. 5 §, då ska även en bodelning göras enligt 9 kap. 1 §. I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 §. Om lägenheten inte är undantagen som enskild egendom enligt 7 kap. 2 § kommer den att ingå som giftorättsgods i bodelningen mellan dig och din make. Vid en bodelning räknas allt giftorättsgods ihop, man drar sedan av eventuella skulder och delar sedan det kvarvarande beloppet på två. Du och din make får då alltså hälften var av allt värde, förutom det som undantas som enskild egendom.

Gällande din makes sons arvsrätt

Barn från tidigare äktenskap kallas särkullbarn. När man är gifta och maken med särkullbarn avlider har särkullbarnet rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns frånfälle enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB, till skillnad från gemensamma barn som får ut sitt arv när båda föräldrarna avlidit. Om din make avlider och en bodelning görs kommer alltså hälften av allt giftorättsgods tillfalla din makes dödsbo och därmed din makes son, förutsatt att han är det enda barnet efter din make och att inget testamente finns. Om din make har flera barn ska hans arv delas lika mellan dem. I det fall det finns gemensamma barn ärver du deras del med fri förfoganderätt och de får sedan ut sitt arv från honom efter ditt frånfälle.

Om du vill att enbart dina egna barn ska få lägenheten i arv kan ni skriva ett äktenskapsförord där lägenheten undantas som din enskilda egendom. Jag förstår det som att även du har barn från tidigare förhållanden. Om du avlider före din make gäller i så fall samma sak i detta fall, då får dina barn från tidigare förhållanden ut sin del av arvet i samband med ditt frånfälle.

Era barn utgör era bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingar har en lagstadgat laglott som inte går att testamentera bort, laglotten utgör hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 §. Oavsett vad ni skriver i eventuella testamenten har särkullbarnen rätt att få ut sin laglott direkt vid förälderns frånfälle. Ni kan formulera ett testamente på så sätt att de får ut sin laglott direkt vid frånfället och återstående del av arvet vid den kvarlevande makens frånfälle, om ni vill att den kvarlevande maken ska få behålla så mycket egendom som möjligt medan denne är i livet.

I det fall ni har gemensamma barn kommer detta barns arv att tillfalla kvarlevande make med fri förfoganderätt, vilket innebär att kvarlevande maken får använda pengarna men inte testamentera bort dem. Detta eftersom de redan är undantagna att utgöra efterarv till gemensamma barnet från den först avlidne föräldern.

Sammanfattning

Det är alltså möjligt att undanta din lägenhet som din enskilda egendom i ett äktenskapsförord för att se till att dina egna barn får hela värdet av lägenheten. Det kan dock vara bra att ha i åtanke att man inte kan styra över när särkullebarnen tar ut sitt arv (förutom delen som går utöver laglotten), vilket leder till att man inte kan garantera att den kvarlevande maken får sitta kvar i så kallat ”orubbat bo”. Den kvarlevande maken har dock alltid rätt att få ut ett visst belopp ur bodelningen enligt basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. Om du inte väljer att ta undan lägenheten som enskild egendom kommer den att ingå i eventuell bodelning mellan dig och din make. Din make har då rätt till halva värdet av lägenheten, efter avdrag för eventuella skulder, och när han avlider kommer hans barn att ärva hans egendom.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om det finns några oklarheter är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Elin NordemanRådgivare