Särkullbarns arvsrätt

2016-03-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Finns det något sätt att kringå särkullbarnets arvsrätt?Jag har tre barn. Min "förmögenhet" är bunden till min bostad. När jag väl går bort så har mitt särkullbarn rätt att ta ut sin arvslott. Finns det möjlighet att garantera att hen förskjuter sitt arv till när min fru också går bort? Min rädsla är att mitt särkullbarn kommer att tvinga fram sin arvslott och göra min fru och mina andra barn bostadslösa.Jag vill alltså säkerställa allt vad jag äger till min fru, för att det sedan ska delas upp lika mellan mina tre barn när hon väl också går bort. Alla alternativ till hur jag kan gå tillväga är av intresse.Stort tack.
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis bör nämnas att barn har en oinskränkt rätt till minst hälften av sin arvslott när förälder avlider. Detta kallas laglott och kan inte åsidosättas (se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Barnens laglott utgör alltså halva arvslotten. Det är således möjligt att testamentera bort hälften av sin förmögenhet till exempelvis efterlevande fru eller någon annan. Hade särkullbarnet varit ert gemensamma barn hade den efterlevande maken ärvt hela er kvarlåtenskap och barnen hade fått vänta på att få ut sitt arv (så kallat efterarv) när den efterlevande väl går bort. Detta gäller dock inte för särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken.

Det finns inget sätt att kringgå barns anspråk på laglott, oavsett om barnen är särkullbarn eller gemensamma bröstarvingar. Det enda som går före laglotten är efterlevande makes rätt till att ur den avlidnes dödsbo erhålla en summa om fyra gånger prisbasbeloppet enligt 3 kap. 1 § andra stycket. Detta kallas för basbeloppsregeln och summan ligger i år på 177 200 (4 x 44 300). Er fru har alltså rätt att erhålla ett belopp om 177 200. Jag utgår i resterande delen av svaret att basbeloppsregeln inte blir aktuell.

Det finns alltså inget sätt att till fullo garantera att särkullbarnet avstår sin rätt till arv. Särkullbarnet kan förvisso själv välja att avstå från att få ut arvet direkt och istället vänta på efterarv precis som gemensamma bröstarvingar, men det finns ingen garanti att detta kommer ske. Skulle det finnas ett testamente som avviker från särkullbarnets rätt till laglott kan särkullbarnet påkalla jämkning av testamentet i enlighet med 7 kap. 3 §. Min rekommendation skulle vara att både du och din fru förklarar situationen och hur reglerna om arv fungerar för ditt särkullbarn och ber denne avstå från sitt anspråk direkt, och istället vänta på efterarvet. Denne kommer ju till slut få sitt arv när den efterlevande maken dör och kommer således inte bli ''lurad'' eller liknande.

Det Du kan göra för att så mycket som möjligt ska tillfalla er fru är som sagt att upprätta testamente där hälften av ert särkullbarns arvslott ska tillfalla er hustru. Särkullbarnet får då nöja sig med hälften av sin arvslott, dvs laglotten. Detta kan emellertid bli svårt eftersom din förmögenhet är bunden till bostaden.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll