Särkullbarn och gemensamma barns arvsrätt

2016-04-14 i Särkullbarn
FRÅGA
jag är gift och vi har 3 gemensamma barnjag har 3 barn ifrån tidigare äktenskap. (särkullbarn)när jag dör har mina 3 särkullbarn rätt att få ut sin laglott ,, som vad jag förstår är 1/12 del av mina tillgångar /barn(min fru och jag äger hälften var av våra tillgångar..(6/12 delar till min fru och 1/12 del till var en av mina barn.vad menas då med efterarv , när min fru avlider som avser mina särkullbarn.vad menas med att ifall jag i mitt/vårt testamente vill att särkullbarnen skall låta min hustru sitta i orubbat bo.men de ändå väljer att kräva sitt arvslott..., att de kan mista sitt efterarv ?har särkullbarnen inte fått hela sitt arvsrätt utbetalt i och med laglotten efter min död ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta regler finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och i ärvdabalken (ÄB).

Jag tror du blandat ihop en del av orden (vilket är lätt hänt). Nedan ska jag försöka förklara vad arvslott, laglott, efterarvsrätt, fri förfoganderätt, full äganderätt och orubbat bo betyder. Förklaringen kommer utgå från vad som händer om du avlider före din fru.

Bodelning med anledning av äktenskapets upplösande

När du framlider ska det förrättas bodelning eftersom att äktenskapet då upplöses enligt 1 kap. 5 § ÄktB och 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Jag vet inte om det är så att ni äger hälften var av era tillgångar i form av giftorättsgods eller i form av enskild egendom eller om det är utspritt mellan detta men det är alltså endast giftorättsgods som ska fördelas genom bodelning. Om ni endast har giftorättsgods eller om ni äger hälften var av tillgångarna i form av enskild egendom så kommer tillgångarna fördelas mellan er så att din kvarlåtenskap blir hälften av tillgångarna och din fru får hälften genom bodelning.

Bröstarvingar

Alla dina barn är dina bröstarvingar och de ingår alla i första arvsklassen enligt 2 kap 1 § ÄB. De tre barnen som inte är era gemensamma är vad som brukar kallas särkullbarn. De har alltid rätt att ärva dig direkt när du framlider så länge de själva inte väljer att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap 1§ ÄB.

Laglott

Hälften av varje barns arvslott utgör detta barns laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Det är riktigt som du säger att eftersom du har 6 barn så kommer deras arvslotter utgöra 1/6 av din framtida kvarlåtenskap och 1/12 av kvarlåtenskapen kommer utgöra deras laglotter. Bröstarvingar har alltid rätt till sina laglotter även om deras arvslotter skulle blivit inskränkta genom testamente.

Vem ärver när?

Eftersom du har sex bröstarvingar så ska dessa dela på din kvarlåtenskap när du framlider. Det innebär att de har rätt till en arvslott på 1/6 var. De tre barnen från ditt tidigare äktenskap har rätt att få ut denna arvslott direkt om de inte väljer att avstå sin arvsrätt till förmån för din fru, om hon skulle överleva dig. Era gemensamma barn får dock vänta till din fru framlider med att få ut sitt arv eftersom din fru har företräde framför era gemensamma barn enligt 3 kap 1 § ÄB. Om något av, eller alla, dina särkullbarn väljer att avstå sitt arv till förmån för din fru har de rätt att ta del i din frus bo när hon framlider, precis som ert gemensamma barn, enligt 3 kap 9 § ÄB. Denna arvsrätt kallas efterarvsrätt. Era gemensamma barn har alltid efterarvsrätt i din frus framtida kvarlåtenskap och dina särkullbarn har det om de väljer att avstå från sitt arv till förmån för din fru.

Om alla barnen skulle avstå sitt arv så skulle hon efter arvsskiftet ha hälften av sin egendom som arv efter dig och hälften genom bodelning. Barnens efterarv är då totalt ½ och eftersom barnen avstått lika mycket var så ska de få 1/6 var av ½ av hennes kvarlåtenskap i efterarv. Hennes barn kommer dessutom ärva henne men efterarvet är egentligen ett försenat arv efter dig.

När din fru sedan dör ska dina barn ärva en så stor andel i hennes bo som de skulle haft rätt till om de tog ut sitt arv direkt när du avled enligt 3 kap 2 § ÄB. Respektive barns efterarvsandel går att räkna ut genom att ta vad din fru fick ut i arv från dig (barnens arvslotter) genom hennes totala tillgångar efter arvsskiftet och sedan dela kvoten på antalet barn som avstått sitt arv.

Testamente samt fri förfoganderätt och full äganderätt

Särkullbarnen kommer såldes som huvudregel ha rätt att få ut sina arvslotter, 1/6 var, efter dig när du dör, så länge de inte väljer något annat. Du kan genom testamente inskränka denna rätt genom att t ex testamentera din kvarlåtenskap till förmån för din efterlevande fru. Särkullbarnen har då alltid rätt att jämka testamentet för att få ut sina laglotter, dvs 1 /12 av kvarlåtenskapen var.

Juridiskt talar man om fri förfoganderätt eller full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får förfoga över egendomen under sin livstid men inte testamentera bort den. Den egendomen som barnen har efterarvsrätt i ärver din fru med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 2 § ÄB. Hur stor denna del är beror på om särkullbarnen avstår sitt arv till förmån för henne eller inte. Den delen hon får genom bodelningen innehar hon med full äganderätt vilket innebär att hon får testamentera bort den.

Om du har testamenterat din kvarlåtenskap till din efterlevande make med fri förfoganderätt har särkullbarnen efterarvsrätt för den del av arvslotten de inte får ut när de jämkar testamentet. Om du testamenterar med full äganderätt utesluts dock efteravsrätten. Det går att skriva i testamentet att du önskar att din fru ska sitta kvar i orubbat bo om du skulle avlida först och att du vill att särkullbarnen ska respektera din vilja och inte kräva ut sina respektive laglotter. Samt att om de kräver ut sina laglotter så ska den delen av arvslotten som inte omfattas av laglotten tillfalla din fru med full äganderätt vilket innebär att de inte längre har någon efterarvsrätt.

Om särkullbarnen har rätt till efterarv eller inte beror såldes på. Om de har rätt till endast sin laglott eller hela sin arvslott beror också på hur de agerar och om ni har något testamente samt hur detta är formulerat.

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att fundera på hur du vill att din egendom ska fördelas när du dör och sedan berätta detta för dina barn och din fru samt skriva ett testamente. Då formuleringarna är väldigt viktiga rekommenderar jag dig att ta hjälp av vår avtalstjänst för att enkelt formulera ett korrekt juridiskt testamente.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll