Särkullbarn och arvsskifte.

2015-07-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Ett äkta par har ett banktillgodohavande om 1000000sek på ett bankkonto som innehas av make 1 och make 2 avlider - hur fördelas då dessa pengar? Antag att de har 2 gemensamma barn och att make 2 har ett särkullbarn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken ska när ett äktenskap upplöses makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Av 10 kap. 1 § ÄktB framgår att i bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. Av 7 kap. 1 § at en makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Tex kan nämnas egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord. Huvudregeln är således att ett baktillgodohavande är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Enligt 11 kap ska makarnas andelar i boet beräknas, dvs hur mycket tillgångar varje make hade vid äktenskapets upplösande. Därefter ska ska skulder avräknas från makarnas giftorättsgodset så att det täcker de skulder som makarna hade vid äktenskapets upplösande. Det som återstår efter skulder har täckts ska delas på hälften. I ditt exempel har makarna således 500 000 kr var efter bodelningen. Detta under förutsättning att de inte har några andra tillgångar och skulder som ska täckas.

Arvsskiftet

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken ska om arvlåtaren var gift kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Om arvlåtaren hade särkullbarn ärver dock den efterlevande maken särkullbarnens arvslott endast under förutsättning att särkullbarnen avstår sin arvslott till fördel för den efterlevande maken. Om särskullbarnen avstår sin arvslott har de i enlighet med 3 kap. 2 § ärvdabalken efterarvsrätt vid den efterlevande makens död. De tre barnen ärver således 1/3 var av de 500 000 kr. De gemensamma barnens andel kommer att tillfalla make 1. De ärver sedan make 2 vid make 1:s död. Särkullbarnet kan välja att antingen ta ut sin 1/3 direkt eller avstå sin arvsrätt till fördel för make 1 och få ut sin andel av arvet efter make 2 vid make 1:s död.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86932)