Särkullbarn efterarv

2019-06-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Om jag som särkullebarn tar ut min laglott har jag rätt till resten av min arvslott när min fars fru går bort? Eller vad händer?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för denna fråga är ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

Jag kommer först lite allmänt och översiktligt redogöra för arvsrätten. Om inget testamente är skrivet följer den arvsordning som är skriven i ärvdabalken, där den avlidnes bröstarvingar i första hand har rätt till hela arvet (arvslotten) (2:1 ÄB). Är den avlidna gift, men enbart har särkullbarn kommer särkullbarnet ärva hela kvarlåtenskapen från den avlidne (100%) om inget testamente är skrivet (3:1 ÄB). Hälften av kvarlåtenskapen har arvlåtaren rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör laglotten till barnen. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott. Laglotten är hälften av det som de hade rätt till enligt lag, det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen (7:1 ÄB). För att få ut sin laglott måste särkullbarnet begära jämkning (7:3 ÄB).Får särkullbarnet ut sin laglott vid arvlåtarens bortgång betyder detta att ett testamente har skrivits som förordnar hälften av kvarlåtenskapen till någon annan. Detta har alltså arvlåtaren all rätt att göra.

Särkullbarnen har alltså rätt att få ut sin del av kvarlåtenskapen direkt. De kan dock välja att frivilligt avstå till förmån för efterlevande maka (3:9 ÄB) (exempelvis på grund av att arvlåtaren ber om detta i ett testamente). De får då (precis som ett eventuellt gemensamt barn) ut sitt arv i form av efterarv vid den efterlevande makans bortgång istället (3:2 ÄB). Efterlevande maka kommer då ärva barnets "del" med fri förfoganderätt, och inte full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får spendera egendomen precis som denna vill, dock inte testamentera bort den eller ge bort egendomen i gåva. Detta för att arvet efter den först avlidna maken ska fördelas till dess arvingar när den som ärvde med fri förfoganderätt också avlider.

Svaret på din fråga beror på vad som framgår i din fars testamente. Är inget testamente skrivet har du rätt till hela arvslotten. Laglotten inträder då arvlåtaren genom testamente har testamenterat bort kvarlåtenskap. Framgår det i din fars testamente att din far testamenterar halva sin kvarlåtenskap till makan med fri förfoganderätt, och att du därefter har rätt till efterarv vid hennes bortgång gäller det. Storleken av efterarvet utgör en kvotdel av efterlevande makens kvarlåtenskap när denna avlider. Har din far dock testamenterat bort halva sin kvarlåtenskap till sin fru med full äganderätt, har du enbart har rätt till din laglott och du har inte rätt till efterarv efter din fars fru.

Sammanfattningsvis, beroende på vad som framgår i testamentet är svaret på din fråga olika. Har din far med full äganderätt testamenterat bort halva kvarlåtenskapen (eller mindre) till någon annan har du enbart rätt till din laglott. Har han istället testamenterat bort den med fri förfoganderätt till efterlevande maka har du även rätt till ett efterarv när makan avlider.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1045)
2020-05-25 Arvskifte med särkullbarn på den avlidnes sida
2020-05-19 Särkullbarn kan jämka testamente som inskränker deras rätt till laglott
2020-05-16 Arvsrätt för make/makas särkullsbarn
2020-05-15 Hur arv fördelas då en make har särskullbarn samt gemensamma barn

Alla besvarade frågor (80241)