FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/05/2024

Sannolikheten för fängelsestraff vid återfall i brott.

Hej, om man är dömd sen innan för stöld och begår mer stölder för ca 10.000kr (ett exempel) hur stor sannolikhet är det att man får fängelsestraff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur stor sannolikhet det är att få fängelse som straff om man återfaller i brott. Tillämplig lag för situationen är brottsbalken (BrB). 

Vad innebär återfall i brott?

När domstolen vid sin bedömning ska bestämma vilket påföljd och vilket straff den som blivit åtalad för brott (den tilltalade) ska få, finns det vissa faktorer som domstolen ska beakta. Bland annat ska domstolen i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § BrB). Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och nya brottsligheten är likartade eller de båda utgör särskilt allvarlig brottslighet. Enligt doktrin bör domstolen inte beakta tidigare brottslighet mer än fyra år tillbaka i tiden. 

I Sverige har vi något som kallas presumtion mot fängelse, vilket innebär att vid val av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Dock finns det vissa situationer då presumtionen mot fängelse kan brytas och en sådan situation är om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4 § andra stycket BrB).

Påföljden för stöld

Det finns olika typer av stöldbrott, däribland stöld av normalgraden (8 kap. 1 § BrB), ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 2 § BrB) och grov stöld (8 kap. 4 § BrB). I avgörandet om det rör sig om ringa stöld eller stöld av normalgraden är ofta värdegränsen avgörande. Värdegränsen är i nuläget 1 250 kr (NJA 2019 s. 951, p. 11). I detta fall kan vi således konstatera att det inte skulle röra sig om ringa stöld när värdet ligger på cirka 10 000 kr.

Vid bedömningen av om brottet ska rubriceras som grovt ska det bland annat beaktas om stöldgodset varit sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet, om gärningsmannen varit försedd med vapen eller liknande, om gärningsmannen ingått i led i en systematisk brottslighet, om gärningen varit av särskild farlig art eller om det avsett betydande värde. I praxis tillämpas en riktlinje för vad som avses med “betydande värde”, där gränsen går vid fem prisbasbelopp, det vill säga för nuvarande närmare 300 000 kr.

Straffet för stöld är fängelse i högst två år, medan straffet grov stöld är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

I ditt fall

Utan att ha vetskap om andra omständigheter, skulle en stöld på något värde ca 10 000 kr, troligtvis rubriceras som stöld av normalgraden.

Det är ytterst svårt för mig att avgöra vad påföljden för ett sådant brott skulle bli, eftersom att domstolen har till uppgift att beakta ett antal omständigheter vid bestämmande av påföljd, såväl förmildrande som försvårande sådana (29 kap. 1-3 §§ BrB). Domstolen ska enligt presumtionen mot fängelse fästa särskild vikt vid sådana omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, exempelvis villkorlig dom och skyddstillsyn (30 kap. 1 § BrB). Men, att personen i detta fall har gjort sig skyldig till liknande brott tidigare, ska beaktas i skärpande riktning och kan således leda till att presumtionen mot fängelse bryts och att ett fängelsestraff blir aktuellt.

Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo