Samfälligheter- beslut

2017-06-30 i Föreningar
FRÅGA
HejÄr det möjligt att reservera sig mot ett beslut i en samfällighetsförening
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om samfälligheter finns i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, här.

Det finns två olika förvaltningsformer, delägarförvaltning eller föreningsförvaltning:

Delägarförvaltning innebär att en samfällighet sköts (förvaltas) direkt av delägarna i en samfällighet. Delägarförvaltning är bra om det är få delägande fastigheter och kostnaderna för drift och underhåll är låga. Alla måste då vara överens när beslut fattas, 6 – 7 §§ Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter här.Föreningsförvaltning innebär att en samfällighet sköts (förvaltas) av en samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register. Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden, 22 § här

När det gäller delägarförvaltning krävs alltså att alla är överens för att beslut ska kunna fattas och således faller ju syftet med att reservera sig mot beslutet då det ändå inte kan genomföras utan allas samtycke.

När det gäller föreningsförvaltning så ska det föras protokoll, 50 § 2 st här, där det antecknas beslut. Det finns inget i lagen som uttryckligen reglerar vad som gäller kring att reservera sig mot beslut men i och med protokollskyldigheten så skulle jag anse det möjlig att i vart fall få sin reservation antecknad. Om beslut se 49 § 2 st här, som stämmans beslut gäller nämligen den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.

Sammanfattningsvis, det är alltså inget i lagen som tyder på att det inte skulle vara möjligt att reservera sig mot sådana beslut. Det kan dock vid en delägarförvaltning vara onödigt eftersom beslut ändå inte kan fattas utan att alla är överens.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97583)