FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/01/2022

Samboförhållande - Bodelning - Och arv

Hej. Vi är ett sambopar som köpte ett hus för ca 7 år sedan. Min sambo står som ensam ägare. Vi köpte huset för 2,300,000. Vi står båda på lånet. Det är ca 600,000 kvar på det. Vi har inga gemensamma barn. Jag har två barn sedan tidigare. Jag har ca 1,000,000 på ISK, Aktie-fond-konto och pensionsförsäkring.. Om jag avlider, vill jag att min sambo får behålla huset utan tveksamheter. Gör hon redan det när hon står som ensam ägare? Om inte, går det att skriva något så att det blir så? Vem ärver mina ISK, Aktie-fond-konto och pensionsförsäkring? Hur blir det med husdjur och resten av sakerna; tv, bil, datorer, möbler?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).

Ett samboförhållande upphör exempelvis när någon av samborna avlider eller flyttar isär, 2 § 1 st. 2-3 pp. SamboL. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska, på begäran av någon av samborna, den s.k. samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning och en sådan begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, 3 § SamboL. Med bohag avses föremål som soffor, bord, köksgeråd och annat dylikt, vilket innebär att bilar, båtar, kontanter, värdepapper, konst m.m. inte kommer att bli föremål för någon bodelning. Det ska dock noteras att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de även ändra på vad som tidigare överenskommits. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter, 9 § SamboL. Om formkraven inte är uppfyllda blir överenskommelsen ogiltig.

Enligt uppgift finns inget samboavtal träffat mellan er och eftersom huset har förvärvats för gemensamt bruk är utgångspunkten att värdet på huset ska hälftendelas och detta alldeles oavsett om din sambo från början eventuellt stod för en större del av köpeskillingen och även om hon skulle vara ensam lagfaren ägare till fastigheten. Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen kan jag inte besvara eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257.

Era respektive skulder, exempelvis era andelar av bolånet, ansvar ni själva för, vilket innebär att dödsboet efter dig får ta hand om dessa, vilket för övrigt kommer att företräds av dina bröstarvingar (barn). Din sambo har således ingenting med detta att göra. Däremot har du, eller rättare sagt dödsboet, rätt att från samboegendom, exempelvis din andel av huset, avräkna så mycket som behövs för att täcka skulderna. I 13 § 1 st. SamboL stadgas att vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Det sistnämnda är viktigt. När samboegendom ska fördelas ska alltså bodelningen göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL. Det som återstår av samboegendomen, efter att avdrag gjorts för att täcka skulderna, läggs sedan samman för att därefter värdemässigt delas lika mellan din sambo och dödsboet efter dig, 14 § SamboL. Slutligen sker den s.k. lottläggningen. I 16 § SamboL sägs att med ledning av de andelar som har beräknats för samborna ska samboegendomen fördelas mellan dem på lotter. Om lotten för någon blir större än andelen måste den som har fått egendom till ett för stort värde kompensera den andre genom att utge en skifteslikvid, dvs. en kompensation motsvarande mellanskillnaden.

Ovan har den legala tågordningen beskrivits. Men precis som sades inledningsvis kan du och din partner genom att träffa ett samboavtal bestämma att någon bodelning inte ska äga rum i händelse av någons bortgång eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Dessutom sägs i 18 § 1 st. SamboL att om en sambo avlider gäller bestämmelserna om rätt att begära bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag endast till förmån för den efterlevande sambon. Det betyder att dödsboet, indirekt dina barn, inte kan begära en bodelning om ditt frånfälle skulle inträffa före din sambos. Och eftersom hon står som ensam lagfaren ägare till fastigheten kommer den inte heller att utgöra en del av kvarlåtenskapen efter dig, dvs. den egendom som dina barn i egenskap av bröstarvingar ärver. För bröstarvingar ärver ju i grunden sina föräldrar, 2 kap. 1 § ÄB. Men förslagsvis, och som svar på en av dina frågor, upprättar ni ändå ett samboavtal för att undvika eventuella oklarheter om du skulle gå bort före din sambo.

När det gäller övriga tillgångar kan följande anföras. Dina barn ärver ju dig varför all din kvarlåtenskap som inte utgör samboegendom, t.ex. kapitalplaceringarna på börsen, fullt ut kommer att tillfalla dem. Det gäller även bilen, om den är din, liksom din dator och husdjuren, om dessa är dina vill säga. Gällande pensionsförsäkringen behöver man (du) aktivt välja återbetalningsskydd för att anhöriga ska få del av den i samband med ens egen bortgång. Möbler och annat dylikt, alltså bohaget, utgör däremot samboegendom, vilket din sambo får behålla eftersom hon kan bestämma att någon bodelning inte ska göras. Men den samboegendom som är din, dvs. om du exempelvis skulle ha köpt sängen, kommer dina barn att ärva för det fallet hon väljer att inte påkalla ett bodelningsförfarande efter din död. Önskar du en annan arvsfördelning än den i lagen föreskrivna måste ett testamente upprättas enligt de formkrav som följer av 10 kap. ÄB.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Min uppfattning är att er situation mycket noggrant bör regleras och manifesteras i skrift och då genom upprättande av samboavtal och testamente. Och vi kan naturligtvis vara dig behjälplig med detta om så skulle önskas.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000