Rotationsschema i styrelsen för ideell förening

Kan en ideell förening ersätta valberedningens förslag och årstämmas val av ledamöter till styrelsen, med ett rotationsschema bland medlemmarna för styrelseuppdrag?

Frågan uppstod på ett årsmöte för en koloniträdgårdsförening då en motion om rotationsschema diskuterades. Motivationen var att ett rotationsschema skulle kunna lösa problemet med att engagera föreningsmedlemmar till styrelsearbete. Det skulle fungera så att medlemmen startar sin 3-åriga period i styrelsen med ett successivt ökande styrelseansvar med start som suppleant, sen ledamot, för att till sist avsluta som kassör eller ordförande.

Diskussionen kring motionen kretsade kring: formella krav på ideella föreningar, krav på stadgeändringar, demokratiprinciper, lämplighet för styrelsearbete samt kontinuitet i föreningsarbetet. Medlemmarna avslog motionen med motivation att underlaget inte var tillräckligt för att ett väl övervägt beslut skulle kunna fattas.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt ärende.

Jag förstår din fråga som att det uppstått en konflikt kring styrelsen för en koloniträdgårdsförening gällande införandet av ett rotationsschema där föreningsmedlemmarna väljs in till olika poster i styrelsen. Schemat skulle för vardera medlem löpa under en 3-års period, där medlemmarna successivt väljs till högre poster med start som suppleant, för att sedan möjligtvis väljas till kassör eller ordförande. Ni undrar om det är okej att använda sig av detta schema istället för valberedningens förslag.

Formella krav på ideella föreningar

I Sverige finns ingen lag som reglerar den inbördes ordningen för styrelsearbete i ideella föreningar. En ideell förening är en juridisk person, vilket innebär att föreningen i sig kan rättshandla och ingå avtal. Om en förenings tillgångar överstiger 1 500 000 kr, så finns krav att bokföring ska föras enligt 2 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) (BfL). Oavsett huruvida föreningen omfattas av krav på bokföring så ska ett årsbokslut föras enligt 6:3 BfL, vilket innefattar resultaträkning och balansräkning.

De krav som ställs utifrån Bolagsverket och praxis är att en ideell förenings verksamhet ska ha ett ideellt syfte och att den ska företrädas av en styrelse som väljs på årsstämman (föreningsstämman). Styrelsen ska bestå av minst 3 medlemmar, utifrån bolagsverkets riktlinjer, men något lagstadgat krav finns inte och styrelsen kan därför bestå av en ensam ledamot.

Krav på stadgeändringar

Föreningens arbeta styrs av stadgarna som väljs på föreningsstämman, och beslut rörande ändringar av stadgan röstas vanligtvis igenom med absolut majoritet (mer än hälften av rösterna). Dock kan ni föreskriva i stadgarna att annan typ av majoritet kan användas, på samma sätt som ni kan förskriva i stadgarna att tillsättning av styrelseledamöter ska ske via ett rotationsschema.

Driver ni en bokföringspliktig förening (se ovan), kan det finnas krav på att styrelseledamoten inte ska ha näringsförbud. Styrelseledamöternas skyldighet att verka för föreningens ändamål är mer av moralisk än lagstadgad natur för ideella föreningar, och hur styrelseledamöter tillsätts styrs av stadgarna.

Ni har med andra ord all rätt att ändra stadgan till att göra rotationsschemat gällande för er. Det finns inget lagstadgat hinder för er att använda detta schema.

Lämplighet för styrelsearbete

I ekonomiska föreningar (föreningar som verkar för medlemmarnas ekonomiska intresse) finns begränsningar för vem som får ta ett styrelseuppdrag. För en ideell förening finns ingen sådan begränsning vilket innebär att ni i praktiken obehindrat skulle kunna ha ett rullande schema för tillsättning av styrelsemedlemmar.

Beslutet om ett rotationsschema verkar vara i enlighet med verksamhetens ändamål, vilket delvis verkar vara att medlemmarna ska vara mer aktiva i styrelsearbetet, och därmed ser jag inga hinder för er att införa detta. Det som styr är medlemmarnas röst på föreningsstämman och att beslutet inte ska strida mot stadgarna.

Vill ni ha vägledning hur ni ska genomföra sådana här beslut så kan lag (1987:667) om ekonomiska föreningar användas som riktlinje, även om den inte kan tillämpas juridiskt på er förening.

Bolagsverkets information gällande ideella föreningar hittar ni här.

Hoppas att ni fått svar på er fråga, och ni är välkomna att vända er till Lawline igen om ni har ytterligare funderingar.

Vänliga hälsningar

Jessica Andersson

JR UmeåRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000