Rösta om ansvarsfrihet

2021-11-10 i Föreningar
FRÅGA
AssociationsrättDen lilla dysfunktionella samfällighetsföreningen för vägen med 10 medlemmar som styrs av elaka Måns och de nyttiga idioterna Bill och Bull har skapat skada ekonomisk för oss och föreningen under flera år.Området består av 6 mot 4. 2 aktiva bråkstakar och fyra Sanchos Panchas. Vi 4 andra fastigheter har tröttnat sålt och flyttat förutom jag som fortfarande äger mark som skall exploateras och är därför medlem i den tvångsbildade föreningen.Saken:Styrelsen består naturligtvis av Måns, Bill och en Sancho med annan Sancho som suppleant. Föreningen har lantmäteriets standardstadgar.Måns kuppade med att dela upp ansvarsfrihetsfrågan på stämma att gälla var ledamot.Inget problem med det eftersom frågan egentligen avser var ledamot trots att det står "ansvarsfrihet för styrelsen" i kallelsen och stadgar.Den ledamot som var föremål för omröstning deltog inte i omröstningen för sig själv medans de andra ledamöterna inklusive suppleanten som gjort styrelsearbete deltog i omröstningen och på så sätt befriade alla från ansvar. Ingen ledamot har reserverat sig mot något styrelsebeslut.Är det möjligt är dela upp ansvarsfrihetsfrågan och att styrelsemedlemmarna får deltaga i omröstningen på detta sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Tillämpliga bestämmelser finns i lagen om ekonomiska föreningar (LEF).

Är det möjligt att dela upp ansvarsfrihetsfrågan?

En vanlig missuppfattning är att man röstar om ansvarsfrihet för styrelsen som en helhet. Detta är alltså inte fallet och det finns således inga hinder mot att en styrelseledamot, men inte en annan, beviljas ansvarsfrihet. Eftersom styrelsen i praktiken ofta fattar beslut som en helhet avgörs också frågan om ansvarsfrihet ofta utifrån styrelsen som en helhet. Detta innebär dock inte att det är fel att rösta om varje ledamot var för sig.

Vem får delta i en omröstning?

Vid föreningsstämman utövar medlemmarna sin beslutanderätt (6 kap. 1 § LEF). Varje medlem har en röst, om inget annat har bestämts i stadgarna (6 kap. 3 § LEF). Detta innebär att styrelseledamöterna, eftersom jag tolkar din fråga som att de själva är medlemmar i föreningen, har rätt att rösta även i fråga om ansvarsfriheten. Dock får de inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sig själva (6 kap. 37 § första stycket 2 punkten LEF). Om ni som röstar emot ansvarsfrihet utgör minst en tiondel av de röstberättigade i föreningen vid en föreningsstämma så har ni dock ändå rätt att väcka en skadeståndstalan mot styrelsen (21 kap. 6 § LEF). Väcker ni talan måste ni dock själva stå för rättegångskostnader, men har rätt till ersättning av föreningen för kostnader som täcks av det som har kommit föreningen till godo genom rättegången (21 kap. 8 § LEF). Om domstolen dömer till er fördel har ni således rätt till ersättning.

Sammanfattning

Det är fullt möjligt att dela upp ansvarsfrihetsfrågan och varje styrelseledamot får delta vid omröstningen så länge det inte gäller just den personen. Är ni minst en tiondel av de röstberättigade vid föreningsstämman som röstar emot ansvarsfrihet har ni dock rätt att ändå väcka en skadeståndstalan mot styrelsen. Rättegångskostnaderna får ni i sådana fall stå för själva, men ni har rätt till ersättning från föreningen om ni vinner i rätten. Vill ni ta saken vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är du/ni intresserade av detta eller om du har några frågor om mott svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (554)
2022-01-25 När avslutas medlemskapet i föreningen?
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?

Alla besvarade frågor (98708)