Risk för återfall i brott som förutsättning för att dömas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

2020-06-13 i Påföljder
FRÅGA
Måste det finnas en risk för återfall i det brottet som en person döms för ifall personen ska dömas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning? Kan personen inte dömas med särskild utskrivningsprövning ifall ingen risk för återfall i det brottet finns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB) och lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (nedan förkortad LRV).

Allmänt om rättspsykiatrisk vård
En person som har begått ett brott och som lider av en allvarlig psykisk störning, där påföljden för brottet inte kan bedömas stanna vid enbart böter, får av rätten överlämnas till rättspsykiatrisk vård (31 kap. 3 § stycke 1 BrB). Det innebär att en person som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykiskt störning enbart får dömas till fängelse om det finns synnerliga skäl. Domstolen kan besluta om rättspsykiatrisk vård sedan en rättspsykiatrisk undersökning har genomförts. Vården är inte tidsbestämd utan ska gälla så länge ett vårdbehov finns.

Vad det innebär med särskild utskrivningsprövning
Döms en person till rättspsykiatrisk vård kan den vara villkorad med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att ett antal kriterier måste vara uppfyllda innan vården ska upphöra. Vården ska upphöra när:

det inte längre till följd av personens psykiska störning som lett till beslutet om särskild utskrivningsprövning finns risk för att patienten återfaller i allvarlig brottslighet, ochdet inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt krävs att denne
- är intagen på en sådan sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller
- om det heller inte krävs att patienten ges öppen rättspsykiatrisk vård (16 § LRV).

Det innebär därför att det måste finnas en risk för återfall i brottslighet som är av allvarligt slag för att särskild utskrivningsprövning ska komma i fråga. Återfallsrisken bedöms utefter situationer i ett närliggande perspektiv och inte utefter en framtida risk. Brott som räknas som allvarliga är alla brott mot andra människor så som exempelvis misshandel och olaga hot. Även narkotikabrott, stöld och liknande bedöms som allvarlig brottslighet.

Ett exempel på hur återfallsrisken bedöms går att läsa i rättsfall RÅ 1992 ref. 98. I fallet visade patienten inte längre symptom på sin allvarliga psykiska störning på grund av viss medicinering. Trots detta ansågs det inte vara tillräckligt för att den rättspsykiatriska vården skulle upphöra. Det man istället tog hänsyn till i bedömningen var patientens tidigare brottslighet samt arten och långvarigheten av dennes psykiska störning. Man bedömde därför att patienten fortsatt hade en risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag.

En fråga om särskild utskrivningsprövning prövas av förvaltningsrätten efter anmälan av chefsläkaren eller efter ansökan av patienten (16 a § stycke 1 LRV). Det är alltså upp till förvaltningsdomstolen att avgöra om vården ska förlängas eller inte.

Sammanfattningsvis
Svaret på din fråga är därmed ja. För att en person ska dömas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning krävs det att det finns en risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Detta är en bedömning som görs i varje enskilt fall.

Jag hoppas det gav svar på din fråga. Om inte är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1384)
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten
2020-11-30 Frågor om belastningsregistret
2020-11-30 Hur länge sitter man i fängelse?
2020-11-30 Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

Alla besvarade frågor (86828)