Revisorssuppleants rättigheter

2017-10-02 i Föreningar
FRÅGA
Som nyinvald revisorssuppleant i en HSB bostadsrättsförening har jag bett om att ta del av styrelseprotokollen för att kunna följa föreningens arbete och vid eventuellt inträde som revisor vara insatt i verksamheten.Då jag nekats ta del av styrelseprotokollen med hänvisning "En revisorssuppleant har ingen aktiv roll i revisionsarbetet och skall inte heller ta del av styrelsens handlingar."I styrelsen finns tre styrelsesuppleanter som är med vid alla styrelsemöten och får ta del av styrelsens handlingar. Jag menar att jag bör ha samma rätt och skall ej särbehandlas som revisorssuppleant.I Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar kap 8 § 1 anser jag att min rätt finns reglerad i skrivningen "Bestämmelserna i denna lag om revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter" Vad anser ni?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En revisorssuppleant ska träda in istället för den ordinarie revisorn om denne av någon anledning inte kan slutföra sitt uppdrag. Detta är en skillnad mellan just "revisorssuppleant" och t.ex. en "medrevisor". Medrevisorn ska utföra sitt uppdrag tillsammans med revisorn medan revisorssuppleanten enbart ska utföra sitt uppdrag ifall den ordinarie revisorn inte kan det.

Man kan tycka att även en revisorssuppleant ska ha samma rättigheter som ordinarie revisor, dvs. få tillgång till all information om bostadsrättsföreningen. Detta medför till en smidig övergång ifall det skulle bli aktuellt för suppleanten att träda in. I 8 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar stadgas (som du säger) att; "[b]estämmelserna i denna lag om revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter". Detta ger ett sken av att revisorssuppleanter har samma rättigheter som revisorn, t.ex. genom att få ta del av information och handlingar.

Men frågan är ifall man faktiskt kan tolka denna formulering på det viset. Formuleringen kan även tolkas på det sätt att bestämmelserna i lagen ska gälla för revisorssuppleanter, i den mån de faktiskt utför sitt uppdrag. Alternativ kan man tolka det som att bestämmelserna i lagen om revisorer (dvs. vilka som får vara revisorer osv.) ska tillämpas även på revisorssuppleanter. Det står faktiskt inte uttryckligen i lagen att bestämmelserna i denna lag om revisorers "rättigheter" gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

Man bör tolka formuleringen i ljuset av lagens ändamål och syfte. För det första så kan man konstatera att lagen kräver inte att det utses en revisorssuppleant, detta är något föreningen i fråga får välja själv. Syftet och ändamålet med en suppleant är just att ha en "reserv", någon som kan hoppa in och utföra arbetet istället för den ordinarie.

Det framgår av doktrinen att en revisorssuppleant som har trätt in i tjänst har samma uppgifter och befogenheter som den revisor som han eller hon har ersatt, t.ex. rätt att få upplysningar och biträde. Detta skulle kunna tolkas motsatsvis; dvs. att en revisorssuppleant som inte har trätt i tjänst inte har samma uppgifter och befogenheter som den revisor som han eller hon är tänkt att ersätta.

Enligt reglerna om skadeståndsansvar så framgår att en revisorssuppleant bär samma skadeståndsansvar som den ordinarie revisorn när han eller hon har trätt i tjänst. Även detta kan tolkas motsatsvis, dvs. att en revisorssuppleant inte bär något skadeståndsansvar om denne inte trätt i tjänst (vilket ju är rimligt).

Även själva uppgiften, revisorssuppleant, är tänkt att vara en slags reserv ifall den ordinarie revisorn inte kan slutföra sitt arbete. Det är inte tänkt att suppleanten ska gå vid ordinarie revisorns sida hela tiden och utföra arbetet tillsammans. Tanken är just att suppleanten ska agera ersättare om det krävs och vid den tidpunkten sätta sig in i de aktuella förhållandena i föreningen.

Sammanfattning

Enligt mig så skulle jag dessvärre tolka regeln om revisorssuppleanter som så att en revisorssuppleant (som inte trätt i tjänst) inte har någon lagstadgat rätt att kräva ut div. handlingar och protokoll från styrelsen.

Revisorssuppleantens roll är som sagt att vara ersättare för den ordinarie revisorn och suppleantens rättigheter och skyldigheter verkar inträda endast då det blir aktuellt att faktiskt ersätta den ordinarie revisorn.

Med detta sagt så vill jag även framhäva att det såklart finns utrymme för att göra andra tolkningar än denna. Mig veterligen så finns det inte (än) något rättsfall som avgjort denna fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du tyckte att något i mitt svar var oklart kan du maila mig på zorba.hallsten@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94564)