Regler kring utmätning av samägd bostad som givits i gåva till gäldenären

Hej om man får ett halvt hus i gåvobrev och har skulder hos kronofogden vad händer då

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag kommer utgå i mitt svar från att du har skulder hos kronofogden och att du därmed kan bli föremål för utmätning. Hur ett utmätningsförfarande går till regleras av utsökningsbalken, som du kan hitta (här).


Allmänt om förfarandet

Vad som avses med utmätning är att kronofogden som verkställande myndigheten tar i anspråk egendom för att betala den utmättes betalningsskyldigheter. Förfarandet påbörjas genom att en borgenär (personen som har en fordran som inte blivit betald) kommer in med en ansökan till kronofogden om verkställighet (2 kap. 1 § Utsökningsbalken). För att en ansökan om verkställighet ska anses legitim måste det finnas en exekutionstitel, vilket är den handling som uppvisar att det finns en fordran mellan borgenären och gäldenären som har blivit förfallen till betalning (3 kap. 1 § Utsökningsbalken). Ansökan tas sedan upp för handläggning hos kronofogden som tillslut beslutar om utmätning ska ske eller inte. Utmätning kan antingen ske genom sakutmätning eller löneutmätning, skillnaden dem emellan är att sakutmätningen tar i anspråk gäldenärens egendom medan löneutmätningen tar i anspråk en kvotdel av gäldenärens lön tills dess fordran har betalats (se 4 kap. 2 § utsökningsbalken)


Vad för egendom kan bli föremål för utmätning

I 4 kap. och 5 kap. utsökningsbalken finns de bestämmelser som reglerar utmätningen. Utgångspunkten är att all egendom kan bli föremål för utmätning om det inte finns någon bestämmelser som undantar egendomen från utmätning i utsökningsbalken (4 kap. 2 § Utsökningsbalken). Egendomen som tas i anspråk måste också generera nog intäkter för att täcka skulderna och ge ett överskott som gör utmätningen försvarlig (4 kap. 2 § Utsökningsbalken), dessutom ska utsökningen ske för minsta möjliga olägenhet för gäldenären (4 kap. 2 § andra stycket utsökningsbalken). När det kommer till fast egendom som exempelvis ett hus framgår det av 4 kap. 24 § utsökningsbalken att sådan egendom får utmätas under förutsättningen att: det framgår att gäldenären äger egendomen och att gäldenären har lagfart på egendomen. Det finns även andra bestämmelser i 4 kap. utsökningsbalken som reglerar utmätningsförfarandet i generell bemärkelse men utifrån din fråga anser jag dessa var det mest relevanta.  I 5 kap. utsökningsbalken hittar vi bestämmelserna som anger vilken egendom som undantas från utmätning. Bland annat finns undantag för gäldenärens stadigvarande bostad (5 kap. 1 § punkt 5 - 6 utsökningsbalken) och för egendom som har givits i gåva med förbehåll att den inte får överlåtas (5 kap. 5 § första stycket utsökningsbalken). När det kommer till samägd egendom har kronofogden rätten att på begäran av sökande, gäldenären eller någon av delägarna rätten att sälja hela den samägda egendomen (8 kap. 8 § utsökningsbalken).


Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan ett samägt hus bli föremål för utmätning. Däremot kan egendomen bli undantagen från utmätning utifall egendomen har blivit överlåten som gåva med förbehåll att den inte ska överlåtas (5 kap. 5 § Utsökningsbalken) eller att egendomen används som gäldenärens stadigvarande bostad (5 kap. 1 § 5 - 6 utsökningsbalken). Utmätning ska även vara försvarlig utifrån skulden och intäkterna som utmätningen kan generera samt vara av så liten olägenheten för gäldenären som möjligt (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Även om en egendom är samägd så hindrar det inte egendomen från att bli föremål för utmätning (8 kap. 8 § utsökningsbalken).


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo