Regler kring övertagande eller försäljning av gemensam bostad

2019-08-24 i Bodelning
FRÅGA
Har jag rätt till vårt hus?Min man och jag ska skiljas, vi har inga barn och äger 50% var av huset. Vi båda vill ha huset och jag var den som köpte huset men när han kom in i bilden fick han köpa in sig. Vi har slitit och renoverat på huset tillsammans men det känns som han får största äran för att han är elektriker och enormt kunnig. Känns som jag inte blir sedd för min del, den som gör allt runt omkring den som håller i spikpistolen. jag renoverade fönster, kapade/sågade och all målning. Han har något bättre ekonom och lön än jag. Han har eget pensionspar, som jag inte längre har med att jag drog ut det för att köpa huset. Han menar att det är jag som ska flytta för jag är missnöjd så han vägrar att titta på andra hus. Jag har försökt vara reko och sagt att vi båda måste hitta ett hus som blir likvärdigt och dela på skulderna så vi inte överbelastar en av oss. Nu känns det som jag tvingas ur huset eller tvingas stanna kvar i huset med honom. Vad för rättigheter har jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Övertagande av den gemensamma bostaden

Inom ramen för en kommande bodelning finns en regel som kan låta ena maken överta den gemensamma bostaden samt bohaget (11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Denna rätt tillfaller den maken som bäst behöver bostaden om ett övertagande kan anses skäligt. Behovsprövningen för att avgöra vem som bäst behöver bostaden tar främst sikte på situationer där det är barn inblandade och där ena föräldern har ensam vårdnad eller om barnet endast ska bo hos ena föräldern. Skäl som kan tala emot ett övertagande är om bostaden har ett högt affektionsvärde för den andre, som kan vara fallet om det till exempel rör sig om en släktgård eller den andres föräldrahem. Vidare krävs att den make som ska överta bostaden direkt har förmåga att ersätta den andre, via pengar eller genom att tillskifta den andre giftorättsgods motsvarande bostadens värde.

Att få till stånd försäljning av bostaden

Eftersom det i ert fall inte låter som några av ovan nämnda förhållanden är för handen så torde inte någon bäst behöva bostaden. Om ni inte själva kan komma överens om att någondera ska överta bostaden så kan det finnas en lösning i att en delägare till en samägd fastighet har en rätt att ansöka om offentlig försäljning hos rätten av fastigheten (6 § lag om samäganderätt). Dock kan försäljning tillfälligt hindras om det föreligger synnerliga skäl för anstånd rörande andra delägare.

Utifrån din frågeställning så uppfattade jag det som att du först och främst ville få till en försäljning av fastigheten varvid samäganderättslagen ger dig sådan möjlighet. Däremot är möjligheten för dig att ensamt framtvinga en sådan försäljning begränsad så länge äktenskapet består. Som framgår i 19 § andra stycket i lagen om samäganderätt finns särskilda bestämmelser för bland annat makar. I äktenskapsbalken finns en bestämmelse om att ena maken utan den andres samtycke inte får avhända sig den gemensamma bostaden (7 kap. 5 § ÄktB). Även i fall där samtycke saknas kan du ansöka hos domstol att få rätt att avhända dig bostaden (7 kap. 8 § ÄktB). I förarbeten till lagen nämns att tillstånd bör ges om något godtagbart skäl mot åtgärden inte framkommer (prop. 1986/87:1 s. 138-139).

Sammanfattning

Utifrån uppgifterna i din frågeställning torde det knappt finnas några möjligheter till tvångsvis övertagande av bostaden utifrån äktenskapsbalkens regler. Däremot har delägare i fastighet rätt att begära försäljning av samägd egendom via offentlig auktion. Möjligheten är dock begränsad så länge äktenskapet består på grund av samtyckeskravet för att sälja den gemensamma bostaden i äktenskapsbalken. Anstånd skulle dock eventuellt kunna ges av domstol även utan föreliggande samtycke. I annat fall har du rätt att begära försäljning av bostaden efter en bodelning om ni fortfarande skulle vara samägare.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2524)
2020-05-30 Tillämpning av skevdelningsregeln vid bodelning
2020-05-29 Behöver jag dela min bostad och mitt företag med min make om vi skiljer oss?
2020-05-29 ​Ge bort en gåva vid bodelning utan samtycke.
2020-05-28 Måste man göra en bouppteckning eller bodelning när en make avlidit?

Alla besvarade frågor (80507)