FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad31/07/2015

Rättigheter vid eventuell äktenskapsskillnad

Maken har stämt mig till äktenskapsskillnad. Jag vill inte skiljas.

Vi har två barn vardera från tidigare förhållanden som alla är under 16 år.

Jag har diagnosen utmattning sedan sommaren 2013. Är inte frisk ännu och har inget arbete.

Maken vill skiljas bums och huset ska säljas nu enligt honom.

Jag har inga möjligheter att klara egen försörjning ännu.

Vad kan jag göra?

Vad har jag för rättigheter/skyldigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I 5 kap äktenskapsbalken stadgas reglerna om äktenskapsskillnad (se https://lagen.nu/1987:230#K5). Äktenskapsskillnaden ska föregås av betänketid om en av makarna begär det eller om ni har gemensam vårdnad om något barn under 16 år (se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1). Denna paragraf verkar dock inte vara tillämpligt i ditt fall. Däremot enligt 6 kap 2 § äktenskapsbalken, där det stadgas att om endast en av makarna vill skiljas måste äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid. Betänketiden inleds när den ena makens yttrande om äktenskapsskillnad delges den andre maken. Dom om äktenskapsskillnad ska fastställas om ett nytt yrkande om detta sker efter sex månader (se https://lagen.nu/1987:230#K5P3S1).

Din man kan alltså inte "skiljas bums" och inte heller sälja huset nu på en gång. Detta skulle strida mot 7 kap 5 § äktenskapsbalken.

Om det skulle bli så att äktenskapet upplöses efter betänketiden ovan, svarar varje make för sin egen försörjning. Men om du behöver bidrag till ditt underhåll under en övergångstid har du rätt att få underhållsbidrag av den andra maken, efter vad som är skäligt till denna makes förmåga och övriga omständigheter (se https://lagen.nu/1987:230#K6P7S1). Utifrån din fråga tolkar jag det som att du är i en sådan situation att detta skulle kunna bli aktuellt.

Jag hoppas att du har fått åtminstone lite vägledning av mitt svar. Hör gärna av dig igen om du behöver ytterligare hjälp!

Med vänlig hälsning,

Sara WelinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?