Rätten för särkullbarn att få ut arv vid efterlevande makes bortgång

Arv till särkullebarn. Min mamma är sedan många år omgift med en man, och hon har två barn sedan tidigare, jag och min bror. Hennes man och mamma har inga gemensamma barn och han har heller inte några barn tillsammans. Mamma har bett mig att inte begära min arvsrätt efter henne om hon skulle gå bort före hennes man. Nu undrar jag vad som händer om jag avstår från min arvsrätt som särkullbarn och låter hennes man behålla allt? Får jag ut mitt arv efter att han har gått bort eller tillfaller det hans syster och jag får ingenting. Jag vill att han skall kunna leva som vanligt men vill ändå kunna få ut mitt arv så småningom. Kan han testamentera sina tillgångar till vem han vill, och vad händer om han inte upprättar ett testamente?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken gäller att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Dock föreskrivs att om särkullbarn finns föreligger den rätten enbart om särkullbarnet har avstått från sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken. Enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken ska särkullbarnet i ett sådant fall ha rätt att ta del i den efterlevande makens bo när denne avlider. Reglerna kring detta återfinns i 3 kap. 2 § ärvdabalken.

I det fall att särkullbarn vid den efterlevande makens död är vid liv gäller så som huvudregel att hälften av den efterlevande makens bo ska tillfalla den som då har bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Fick särkullbarn redan vid först avlidna makens död ut sitt arv helt eller delvis kan det komma att röra sig om annan andel än hälften. Denna reglering innebär att du kommer få ut det arv du är berättigad till efter din mor när hennes make avlider.

Det finns även särskilda regler i 3 kap. 3 och 4 §§ ärvdabalken för de fall dödsboets värde har minskat eller stigit med anledning av handlingar utförda av den efterlevande maken. I sådana fall ska beräkning av särkullbarns andel göras utifrån däri stadgade regler.

Gällande situationen att efterlevande make har upprättat ett testamente stadgas i 3 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken att denne inte genom ett testamente får bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar. Har sådant testamente upprättats är det inte i den delen gällande. Observera att detta enbart gäller ideell andel. Den efterlevande får således inte testamentera bort sådan mängd av egendomen att särkullbarnet inte skulle kunna få ut den andel som denne är berättigad till. Någon inskränkning i testamentsrätten gällande konkret egendom finns dock inte, vilket uttrycker den fria dispositionsrätt som efterlevande make erhåller i samband med arvsavståendet.

Ärvdabalken finner du https://lagen.nu/1958:637.


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning