Rätt till specificerad räkning vid konsumenttjänsten och vad som gäller vid tvist om pris

Hej! Vi har hamnat i en tvist med vår hantverkare som byggt ett växthus. Han har lämnat en prisuppskattning på en viss del av arbetet och därefter fick han i uppdrag att färdigställa byggnationen med trästomme, något som blev på löpande timmar. Vi anser nu slutsumman oskälig. När vi ifrågasätter antalet timmar och ber om dagbok svarar han att han ej fört någon sådan eftersom vi inte beställde detta i förväg. Han påstår också att vi haft flera samtal med löpande ekonomiska uppdateringar, men några sådana har ej skett trots att vi under en månads tid bad om det. Han tog även in en underentreprenör som lade stengolvet, och efter att hälften av stenarna lagts berättade han att de var skeva och behövde raksågas, något som tog väldigt lång tid och genererade många timmar. Eftersom vi fick informationen för sent kunde vi inte reklamera stenarna, då de redan var lagda.

1. Är en hantverkare skyldig att uppvisa dagbok om kunden begär det?

2. Hur mycket får en prisuppskattning skilja sig från verklig slutsumma på faktura?

3. Vilken instans/person är lämplig att anlita för att göra en bedömning på arbetet och kostnaden i efterhand? Vår hantverkare föreslår byggnadsnämnden och tekniska förvaltningen i området där vi bor.

Tacksamma för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar frågan som att du i egenskap av konsument har anlitat en näringsidkare att utanför tjänster åt dig. I det följande svaret kommer jag således utgå ifrån att konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig (1 § KtjL).

Rätt att kräva en specificerad räkning

Vad gäller din första fråga om du har rätt att kräva att hantverkaren kan uppvisa en dagbok över arbetet så är svaret ja. På din begäran har hantverkaren en skyldighet att lämna ut en specificerad räkning där det ska framgå vilket arbete som utförts och hur många timmar det tagit, materialkostnader och hur priset har beräknats (40 § KtjL). Har du begärt en specificerad räkning behöver du inte betala förrän du har mottagit den (41 § andra stycket KtjL).

Hur mycket en prisuppskattning får avvika från det fakturerade beloppet?

Gällande frågan om hur stor skillnad det fakturerade beloppet får skilja från en prisuppskattning så sätts gränsen vid 15 % påslag på prisuppskattningsbeloppet (36 § andra stycket KtjL). Utöver påslaget om 15 % kan hanterverkaren även ha rätt till pristillägg för utfört tilläggsarbete eller om tjänsten fördyrats på grund av omständigheter som kan härledas till dig, såsom felaktiga angivelser (38 § KtjL). För att få göra pristillägg för tilläggsarbete måste hantverkaren först ha samrått med dig om arbetet och inväntat ditt ställningstagande (8 § första stycket KtjL). Har inte hantverkaren kunnat nå dig inom rimlig tid har hen rätt att utföra tilläggs arbete om priset är obetydligt eller lågt i förhållande till det avtalade priset eller om det förelegat särskilda skäl för hantverkaren att anta att du ville ha tilläggsarbetet utfört (8 § andra stycket KtjL). Hantverkaren har även rätt att utföra tilläggsarbete om du begärt det, inte varit möjligt att nå eller om det förelegat fara om tilläggsarbetet inte utförs direkt (8 § tredje stycket KtjL).

Vad gäller den delen som utförts löpande mot timersättning så har du rätt att kräva ett skäligt pris utifrån omständigheterna (36 § första stycket KtjL). Det finns ett tidigare avgörande från Högsta domstolen (HD) gällande en tvist om antalet timmar som nedlagts där konsumenten hävdade 250 timmar och näringsidkaren 544 timmar (NJA 2016 s. 1011). HD konstaterade att det är näringsidkaren som har bevisbördan för att konstatera att priset är skäligt. Som bevisning är det inte tillräckligt att ange antalet arbetade timmar, utan det ska även framgå hur tiden har fördelats mellan olika arbetsuppgifter för att kunna bedöma om antalet timmar per arbetsuppgift varit befogat. Eftersom näringsidkaren endast kunde ange det totala antalet arbetstimmar gick HD på konsumentens vitsordade belopp om 250 timmar.

Det ovan anförda besvarar således indirekt din sista fråga om vilken person eller instans som är lämplig att bedöma kostnaden i efterhand. Eftersom det är hantverkaren som har att bevisa skälighet genom en preciserad faktura så ligger beslutet om tillvägagångssättet på hantverkaren.

I övrigt kan anföras att hantverkaren har en skyldighet att utföra tjänsten fackmässigt och ta tillvara dina intressen och samråda med dig (4 § KtjL). Det finns även en skyldighet för hantverkaren att informera dig om att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än vad du räknat med och invänta dina anvisningar (6 § andra stycket KtjL).

Sammanfattning

Du har rätt att kräva en specificerad räkning. Denna specificerad räkning ska inte endast ange antalet arbetade timmar och beräkningsmetoden utan även visa hur många timmar som lagts på de olika arbetsmomenten. En prisuppskattning får endast avvikas ifrån med 15 % plus eventuella tillägg för tilläggsarbeten. För den löpande delen av kostnaden måste hantverkaren kunna bevisa skäligheten avseende antalet timmar kopplat till de olika arbetsuppgifterna. Utifrån det angivna rättsfallet från HD torde du ha goda möjligheter att jämka ner priset eftersom hantverkaren verkar oförmögen att ge dig en specificerad faktura. Du behöver ej heller betala förrän du fått en specificerad räkning om du har begärt en sådan.

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”