Rätt till insyn i bostadsrättsförening

Hej, I vår brf har man bytt bevakningsbolag och jag tror att det är en jäv situtaion eftersom det är ordförandes bolag, hans sambo står som ägare men han är kontaktperson till kunderna. Har jag som boende rätt att få ut information om vilka offertunderlag som de har skickat ut och till vilka bolag? Hur får jag denna information? Hur går jag vidare om jag anser/tycker att det inte verkar ha gått rätt till?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om ekonomiska föreningar, som bostadsrättsföreningar är, återfinns främst i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL).

Som medlem i föreningen har du en insynsrätt i förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt. Denna rätt regleras i EFL 7 kap. 11 § och kan aktualiseras genom att en medlem inför eller på föreningsstämman begär att styrelsen muntligen upplyser om sådana förhållanden. Om en sådan begärd upplysning endast kan lämnas med uppgifter som inte finns tillgängliga på stämman (exempelvis skriftliga offertunderlag) ska upplysningen inom två veckor dels hållas tillgänglig skriftligen för medlemmarna, dels översändas till varje medlem som begärt upplysningen. 

Enda undantaget till insynsrätten är om lämnandet av upplysningen inte kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen. "Nackdel" i det här sammanhanget torde huvudsakligen innebära ekonomisk skada. Om styrelsen anser att så är fallet kan medlemmen ändå begära att upplysningen ska lämnas till föreningens revisorer inom två veckor för granskning.

Vad du därför kan göra är att inför ordinarie eller extra (om du kan få en sådan till stånd enligt EFL 7 kap. 5 §) föreningsstämma kontakta styrelsen och erinra dem om din begäran. 

Angående den påstådda jävssituationen blir EFL 6 kap. 10 § aktuell. En styrelseledamot får enligt paragrafen inte handlägga en fråga om avtal mellan föreningen och tredje man (här bevakningsbolaget där han är inblandad) om han i frågan har ett väsentligt intresse (ex. ekonomiskt) som kan strida mot föreningens. Att vara kontaktperson åt en kundförening som man själv är ordförande i får nog anses vara ett väsentligt intresse i strid med föreningens och därför torde jäv vara för handen. 

Ett beslut fattat av en styrelse i en ekonomisk förening kan inte klandras på samma sätt som ett beslut av föreningsstämman. Om du anser att handläggningen av frågan om byte av bevakningsbolag inte har gått rätt till och orsakat föreningen skada är din enda möjligheter att, antingen mot styrelseordföranden rikta skadeståndstalan enligt reglerna i EFL 13 kap eller hänskjuta ärendet om byte av bevakningsbolag till föreningsstämman för slutligt avgörande. Ett föreningsstämmobeslut kan klandras i enlighet med EFL 7 kap. 17 §.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000