Räknas en överstrykning av ett namn i ett testamente som en återkallelse?

Min moster har skrivit 4 personer som ska ärva i ett testamente. Nu har hon strukit 2 personer i testamentet med en penna och nu undrar jag om testamentet är giltigt? Det stämmer ju inte överens med kopian som advokaten har.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om en överstrykning av en testamentstagares namn med penna i ett testamente kan anses som återkallelse av den delen av testamentet, eller om det ursprungliga testamentet trots överstrykningen gäller när en kopia av det ursprungliga testamentet också finns hos en advokatbyrå. Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken, fortsättningsvis kallad ÄB.

Om en testator på något sätt otvetydigt givit tillkänna att ett testamente inte längre var uttryck för hans eller hennes yttersta vilja är testamentet utan verkan (10 kap. 5 § första stycket ÄB). Ett exempel på en sådan handling kan vara att testatorn förstört testamentet eller gjort en överstrykning i det. En återkallelse av ett testamente eller en del av ett testamente kan alltså ske formlöst, men det krävs att en tydlig viljeyttring ägt rum från testatorns sida som visar att testamentet inte längre ska gälla.

I NJA 1948 s. 768 hade en testator på en av två kopior av ett testamente strukit över en av två testamentstagare. Den ena kopian var skriven på tjockt papper (helark) och den andra på tunt papper (sammanfogade halvark). Överstrykningen hade skett i kopian som var skriven på tjockt papper. HD ansåg att själva strykningen var en giltig återkallelse av testamentet, och den delen av testamentet som avsåg den testamentstagarens rätt att ärva förklarades därför vara utan verkan. I ett annat fall, NJA 1963 s. 512, var ett testamente också upprättat i två exemplar varav ett av dem framstod som huvudexemplar då det hade lämnats kvar på en juridisk byrå. En överstrykning hade gjorts i det exemplar som inte fanns på byrån. HD ansåg i detta fall att överstrykningen inte var en giltig återkallelse. Testatorn i fallet hade dock uttryckligen uttalat att syftet med att förvara ett exemplar av testamentet hos en byrå var att skydda testamentet mot obehöriga åtaganden från testamentstagarna. Han hade även cirka två månader före sin död påtalat för den testamentstagare som sedan blev struken ur testamentet att ett testamente till hennes förmån förvarades på byrån. HD ansåg därför att även om överstrykningen i testamentet antogs vara gjort av testatorn kunde det inte anses att hans förordnade till förmån för den testamentstagare som sedan blev struken inte längre var uttryck för hans yttersta vilja.

Att avgöra huruvida ett testamente eller delar av ett testamente giltigt återkallats eller ej kan vara en svår tolkningsfråga. Som du ser ovan i rättsfallen kan omständigheterna kring testamentets upprättande och återkallelsen ha stor betydelse, och jag kan därför tyvärr inte utan att närmare känna till omständigheterna ge något definitivt svar på om det här rör sig om en giltig återkallelse eller ej. Generellt sett kan dock sägas att en överstrykning i ett testamente normalt anses vara ett uttryck för testatorns vilja och innebär att testamentet anses återkallat. Avgörande är dock i slutänden vad som bedöms vara testatorns yttersta vilja.

Jag hoppas att du fått lite vägledning kring din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”