Räknas en adjungerad medlem som styrelseledamot då man ska avgöra om styrelsen är beslutsför?

2020-09-20 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Vi är en ideell förening och undrar om vår styrelse är beslutsför. Det står följande i stadgarna:* "Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie ledamöter samt minst noll (0) och högst två (2) suppleanter." * "Vid ledamots avsägelse adjungeras annan medlem, fram till nästkommande årsmöte." * "Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet."Om stämman valt 7 ordinarie ledamöter, en avsagt sig så 6 ordinarie kvarstår och en ny medlem adjungerats till styrelsen för att ersätta den som avsagt sig, är styrelsen då beslutsför om 3 ordinarie och den adjungerade närvarar på mötena?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en adjungerad styrelseledamot?

Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i styrelsens arbete, till exempel delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. En adjungerad styrelsemedlem har i regel yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Av denna anledning bör en adjungerad styrelseledamot inte anses som en styrelseledamot när det kommer till beslutsförhet.

Vad är en suppleant?

En suppleant är en stand-in för ordinarie ledamot. Suppleanten vikarierar på styrelsemötet om en ordinarie ledamot inte kan närvara. Då har suppleanten samma funktion som en ledamot, vilket till exempel innebär att denne räknas in i underlaget för att styrelsen ska kunna vara beslutsför.

Är er styrelse beslutsför?

Er styrelse består i nuläget av sex styrelseledamöter och en adjungerad medlem. Eftersom den adjungerade medlemmen inte har rösträtt ska han eller hon inte räknas in i underlaget för beslutsförhet. Er styrelse är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Detta innebär att minst 3 av de ordinarie styrelseledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis stämmer det att er styrelse är beslutsför om tre ordinarie ledamöter och den adjungerade medlemmen närvarar på mötena. Det räcker även med endast tre ordinarie ledamöter. Om ni istället vill ha sju röstberättigade medlemmar på mötet bör ni tillsätta en suppleant som kan vikariera för styrelseledamot som inte kan närvara.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (494)
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?
2021-03-28 Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?
2021-03-28 Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (91132)