Prövning av äktenskapsskillnad med en make från ett annat land och makes arvsrätt

2017-12-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min son är svensk bor i Sverige gift med en Thailändska. Hon är 27 år och han 57 år. De har inte råkast på fyra år. Fråga 1: genomföra skillsmässa, utan att behöva åka till Thailand. Fråga 2: har den Thailändska frun arvsrätt till min sons tillgångar i Sverige
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara dina frågor i den ordning som de har ställts. I den första frågan kommer jag utgå från att din son även bor i Sverige och vad gäller den andra frågan kommer jag utgå från att de inte har skilt sig.

Fråga 1
Kan svensk domstol pröva målet?

Mål om äktenskap kan prövas av svensk domstol om

1. båda makarna är svenska medborgare,

2. käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,

3. käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år,

4. svaranden har hemvist här i riket,

5. saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller

6. det i annat fall än som avses i 1–5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist. (3 kap. 2 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap).

Med hänsyn till att din son är svensk medborgare och bor i Sverige kan han få en svensk domstol att pröva hans begäran om äktenskapsskillnad. Din son kan även ansöka om äktenskapsskillnad i Thailand varav ett sådant beslut skulle även få verkan i Sverige. (3 kap. 7 § första stycket lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap)

Vad gäller för skilsmässa?
För att ansöka om äktenskapsskillnad ska en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten. En sådan blankett hittar du på domstolens hemsida.

Om endast en av makarna vill skiljas ska det först löpa en betänketid (5 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Om makarna däremot har levt åtskilt i minst två år, behöver det inte löpa någon betänketid utan en dom om äktenskapsskillnad kan meddelas direkt (5 kap. 4 § ÄktB). På grund av att din son och hans make inte har träffats på fyra år ska det inte löpa någon betänketid.

Fråga 2
Har din sons fru arvsrätt?

Makes arvsrätt regleras särskilt i 3 kap. ärvdabalken (ÄB). Denna fråga har två olika svar beroende på om din son upprättar ett testamente eller inte.

Om sonen inte upprättar ett testamente
Om din son inte har upprättat något testamente som särskilt föreskriver att den efterlevande maken inte har någon arvsrätt har din sons fru arvsrätt. Arvsrätten avser din sons kvarlåtenskap. Vad den efterlevande maken får vid bodelning tillsammans med övrig egendom (som inte ingåtts i bodelning t.ex. enskild egendom och särskild egendom) utgör kvarlåtenskap. Den efterlevande maken ärver som huvudregel före gemensamma barn och om det inte finns gemensamma barn ärver maken även före den efterföljande arvsklassen som består av föräldrarna (3 kap. 1 § ÄB). Det som den efterlevande maken får i arv efter den andra maken innehas med vad som kallas för fri förfogande rätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över egendomen, dvs. konsumera eller sälja denna. Den efterlevande maken kan dock inte testamentera bort den andel som innehas med fri förfogande rätt. När den efterlevande maken dör har gemensamma barn och föräldrar rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB)

Om sonen upprättar testamente
Om din son däremot upprättar ett testamente som föreskriver att hans fru inte har rätt till arv, har din sons fru endast rätt till att få ut ett värde som motsvarar fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Slutsats
Om din son bor i Sverige kan svensk domstol pröva hans ansökan om äktenskapsskillnad. Med hänsyn till att han och hans fru har levt åtskilda i 4 år ska det inte heller löpa någon betänketid utan dom om äktenskapsskillnad kan meddelas direkt. Beträffande din fråga om din sons fru rätt till arvsrätt finns det två svar. Om din son inte upprättar ett testamente har hans fru som huvudregeln rätt till hela hans kvarlåtenskap. Om din son däremot upprättar ett testamente som föreskriver att frun inte ska ärva efter honom, har hon endast rätt till ett värde som motsvarar fyra prisbasbelopp av hans kvarlåtenskap.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1104)
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

Alla besvarade frågor (97356)