Processföring i domstol och brott mot tystnadsplikt

2020-01-05 i Domstol
FRÅGA
Hej! Jag undrar om Högsta domstolen får åta sig ett mål utan att det gått igenom underinstanserna, för att ge vägledning i liknande fall?Och är det endast JK som får väcka åtal mot en journalist som brutit sin tystnadsplikt gentemot en meddelare?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gällande din första fråga är svaret ja.

Regler om processföring i domstol finns i Rättegångsbalken (RB). Där finns en möjlighet att skicka ett mål direkt till Högsta domstolen (RB 56 kap § 13.). En tingsrätt eller hovrätt kan med parternas samtycke besluta om att skicka ett mål till HD om man tror att fallet kan ha värde som vägledning (prejudikat). HD avgör då om målet har prejudikatvärde och om de ska pröva målet eller inte. Att skicka upp målet på det här sättet kallas ibland i dagligt tal för att "ta hissen till HD" eller att "hissa upp målet till HD."

Även gällande din andra fråga är svaret ja.

Meddelarfriheten stadgas i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som är två av våra grundlagar. Journalistik i tryckt skrift regleras av TF, och tekniska upptagningar som radio och TV av YGL. Journalisters tystnadsplikt mot en källa som vill vara anonym stadgas i TF 3 kap § 3 och i YGL 2 kap § 3. Att avslöja en meddelare som vill vara anonym kan alltså utgöra brott mot tystnadsplikten. Enligt TF 9 kap §1 -3 är JK ensam åklagare i mål som gäller brott mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen. Detsamma gäller för brott mot bestämmelser i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL 7 kap 1 §).

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll