Preskriptionstid för skattebrott - hur lång är den och från vilken dag börjar den räknas?

2016-06-29 i Påföljder
FRÅGA
När preskriberas ett skattebrott som ej räknas som grovt? Efter 5 år är det jag har hittat, men vilket dag mer exakt blir detta?Ett exempel: 2010 fås en inkomst, som undanhålls 2011 i deklarationen.Går man efter datumet SKV får in deklarationen 2011, eller är det andra regler som styr?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Skattebrottslagen (1971:69) finns flertalet brott uppställda som har att göra med skatt. I vardagligt språkbruk kan möjligen alla dessa brott betecknas som skattebrott. Eftersom du specifikt frågar efter skattebrott som ej räknas som grovt utgår jag dock från att du undrar när brottet i 2 § Skattebrottslagen preskriberas, som just har beteckningen ”skattebrott” och från vilken dag frågan om preskription räknas.

När ett brott preskriberas regleras i 35 kap. Brottsbalken. I 35 kap. 1 § föreskrivs att påföljd ej får utdömas, om inte den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom olika tidsperioder, beroende på vilken straffskala det aktuella brottet har. Straffet för skattebrott enligt 2 § nämnda lag är maximalt 2 år i fängelse. Enligt 35 kap. 1 § 2 punkten Brottsbalken innebär detta att preskriptionstiden är 5 år, precis som du angivit i din fråga.

Preskriptionstiden börjar enligt 35 kap. 4 § 1 st. räknas från den dag brottet begicks. Om det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde, föreskrivs vidare i bestämmelsen. Skattebrott kräver inte någon sådan verkan för att vara straffbar. Det räcker att en felaktig uppgift lämnas uppsåtligen och att fara därigenom uppkommer för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt återbetalas. Brottet begås därmed samtidigt som du skickar in deklarationen, utan uppgift om den inkomst du är skyldig att redovisa. I den situation du beskriver räknas alltså tiden från 2011, specifikt den dag då du skickade in deklarationen.

Det ska dock påpekas att det finns speciella regler i 14 § - 14 c § skattebrottslagen och preskriptionsavbrott. Sådant kan ske, i likhet med enligt 35 kap. 1 § brottsbalken, genom att häktning sker eller att den misstänkte får del av åtal mot honom, men också genom att den misstänkte delges underrättelse om skälig misstanke för brottet – se 14 § 2 st. Om man uppsåtligen skickat in en felaktig deklaration år 2011, men delges skälig misstanke om brottet låt sig 1 maj 2012, räknas således preskriptionstiden från den dagen (under förutsättning att ytterligare avbrott inte sker). Se också 14 a – c § § skattebrottslagen om vissa specialfall där åklagaren kan ansöka om förlängd preskriptionstid.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Återstår några otydligheter eller har nya frågor dykt upp är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1422)
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?
2021-01-15 Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?
2021-01-14 Påföljder vid snatteri för unga lagöverträdare

Alla besvarade frågor (88083)