Preskription av rätten till arv

2021-11-30 i Testamente
FRÅGA
Vad händer, är processen, om en universell testamentstagare inte svarar eller inte går att få tag i gällande godkännande av testamente/bouppteckning? Finns det någon tidsfrist i det fall den universella testamentstagaren inte svarar eller inte går att få tag i, och genom att inte svara inom tidsfristen godkänt testamentet/bouppteckningen? Eller finns det ingen tidsfrist och ärendet pågår till dess den universella testamentstagaren svarat/godkänt eller lämnat in klagan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fundering som att du undrar vad som händer i det fall att en arvtagare inte går att få tag på.

Delgivning och klander av testamente

Enligt 14:4 ärvdabalken (ÄB) ska ett testamente delges arvtagare genom exempelvis överlämnande, om denne inte redan godkänt testamentet. Den som önskar att göra testamentet ogillt ska inom 6 månader från delgivning väcka klandertalan därom (14:5 ÄB). Fristen från delgivning är således 6 månader, därefter har rätten till klandertalan gått förlorad.

Preskription

I 16:1 ÄB framgår att om en arvtagare vistas på okänd ort (och därför inte kan delges testamentet) ska detta anmälas till Skatteverket av den som har dödsboet i sin vård. Skatteverket ska därefter kungöra att arv tillfallit den bortavarande arvtagaren. I kungörelsen ska namnet på personen framgå.Denne har därefter 5 år på sig att göra sin rätt till arvet gällande, räknat från den dag då kungörelsen var införd i tidningen.

Slutsats

I det fall att en arvtagare befinner sig på okänd ort och därför inte går att få tag på ska Skatteverket kontaktas. Skatteverket kommer därefter utan dröjsmål publicera en kungörelse. Från och med den dag då kungörelsen är införd i tidningen har personen 5 år på sig att göra sin rätt gällande, annars går rätten till arvet förlorad.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?