Personligt betalningsansvar för föreningar?

2020-09-28 i Föreningar
FRÅGA
Hej jag är ordförande samt firmateknare i en ideel förening som styrs av styrelsen och medlemmarna där vi har skulder och tänker oss att begära konkurs. Jag undrar dock vem som blir personligt ansvarig för skulderna när det hamnar hos kronofogden och vem som kommer krävas att betala det. Eftersom föreningen har inga tillgångar längre... Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande ideella föreningar återfinns inte i någon särskild lag, utan man söker istället vägledning i lagen om ekonomiska föreningar (LEF) och praxis. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller för personligt betalningsansvar inom ideella föreningar.

Förening som juridisk person.
En förening är inte en fysisk person utan en juridisk person, vilket innebär att den juridiska personen kan förvärva rättigheter och skyldigheter precis som en fysisk person men utan någon koppling till en fysisk person. De handlingar som den juridiska personen utför saknar alltså betydelse för de fysiska personerna som styr den juridiska personen, i de allra flesta fallen. Det finns däremot regler för att en förening ska bli en juridisk person, och om föreningen inte är en juridisk person innebär detta att de fysiska personerna som tillsammans vill bilda föreningen kan bli personligt betalningsansvariga. För att en förening ska bli en juridisk person krävs det att föreningen har 3 minst medlemmar, att föreningen har antagit stadgar, och att föreningen har en styrelse, 2 kap. 1 § LEF. Om exempelvis de fysiska medlemmarna innan föreningens bildande har ingått avtal med andra i föreningens namn, kan dessa komma att bli personligt betalningsansvariga eftersom föreningen ännu ej är registrerad eller betraktad som en fysisk person, 2 kap. 4-6§§ LEF.

När kan man bli personligt betalningsansvarig?
Som nämnt ovan kan en styrelsemedlem eller annan fysisk person som ådragit skyldigheter i en ännu ej bildad förenings namn komma att bli personligt betalningsansvarig. Det är även möjligt att en styrelsemedlem blir personligt betalningsansvarig i de fallen där en styrelseledamot uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skada, ledamoten kan i dessa fall bli skadeståndsskyldig både mot föreningen och mot utomstående, 13 kap 1 § LEF. Styrelsen är även skyldig att se till att brott inte begås i föreningens verksamhet. En juridisk person kan vanligtvis inte dömas till brott varför straffansvar istället åläggs föreningens företrädare, här kan som exempel lyftas bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman, eller skattebrott. Sammanfattningsvis innebär detta att föreningens konkurs som huvudregel inte påverkar styrelsen eller den person som varit ansvarig för ekonomin, förutsatt att någon inte varit vårdslös eller uppsåtligen orsakat skada för föreningen. Föreningens skulder kommer därmed att betalas av med föreningens tillgångar, trotts att det fortfarande finns skulder efter konkursen kommer de fysiska personerna eller styrelsen inte bli personligt betalningsansvariga.

Sammanfattning och råd
Utifrån din fråga är min uppfattning att du som ordförande i en förening vill begära konkurs för föreningen. Din fråga är då om styrelsen eller du som ordförande kommer att bli personligt betalningsansvarig för de skulder som inte täcks av tillgångarna efter konkursen. Mitt korta svar på din fråga är att styrelsen eller medlemmarna inte blir personligt betalningsansvariga för föreningens skulder eftersom föreningen är en juridisk person. Om medlem eller styrelsen däremot varit vårdslös eller uppsåtligen orsakat skada kan den skada komma att ersättas av den som orsakat denna. Likadant gäller om medlem eller styrelse begått brott i föreningens namn, som nämnt ovan bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman, skattebrott m.m.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?