FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/06/2024

Permission för intagen m.m

Hej Vi har en son som inte tidigare varit dömd för brott Han är 33 år .Nu fått 2år 6mån för narkotikabrott. Häktades 14 sept.dom föll 22 dec23 Vi funderar på när kan han få permission? Kan han flyttas till en öppen anstalt? Hur ser den möjligheten ut? SKa få behhem i nov vad kan hända efter den tiden?Han verkar må psykiskt dåligt men sökt få psykologhjälp för 3 mån sen men inget har hänt? Vi har mailat anstalten men dom svarar bara att dom inte kan säja något. Vi som familj känner oss helt bakbundna.. Han har en kärnfamilj som väntar .Vi kommer att stötta och hjälpa honom på den svåra vägen.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!


Permission

Enligt 10 kap. 1 § Fängelselagen kan er son få permission för att underlätta hans återanpassning i samhället. Permission beviljas om minst en fjärdedel av strafftiden, dock minst två månader, har avtjänats och det inte finns en påtaglig risk för att er son kommer begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig. Beslut enligt Fängelselagen fattas av Kriminalvården (13 kap. 1 § Fängelselagen) och skulle ni inte vara nöjda med ett sådant beslut kan ni överklaga det till allmän förvaltningsdomstol (14 kap 1 § fängelselagen).


Er son fick 30 månader i fängelse. Det betyder att han behöver sitta av cirka 7,5 månader i fängelse för att kunna kvalificeras för permission. Tiden som någon suttit häktad innan de döms räknas som en del av fängelsetiden. Vi kan då utgå från att er son började avtjäna sin tid 14 september 2023. Vid dagens tidpunkt (2024/06/12) har er son avtjänat mer än ¼ av hans totala straff. På den punkten är han därför godkänd för permission.


För att er son ska få permission måste Kriminalvården bedöma att det inte finns en påtaglig risk för att er son kommer begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig. Permissionen kan således nekas trots att kvalifikationstiden är uppnådd. Kvalifikationstiden kan därtill förlängas om den intagne missköter sig under verkställigheten av straffet. Denna bedömning ligger i Kriminalvårdens händer men deras beslut kan överklagas av er som jag tidigare skrev. Innan beslutet överklagas måste Kriminalvården få överpröva beslutet, enligt 14 kap. 2 § Fängelselagen. En sådan överprövning begärs av den som beslutet angår, det vill säga er son. En begäran om omprövning måste vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet, 14 kap. 3 § Fängelselagen.


Förflyttning till öppen anstalt

Enligt 2 kap 1 § Fängelselagen får en intagen inte placeras så att han eller hon underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än som är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas. Vidare enligt 10 § Fängelseförordningen ska följande beaktas vid en sådan bedömning: risken för rymning, fritagning, fortsatt brottslighet, missbruk och annan misskötsamhet, och behovet av att undvika en olämplig sammansättning av intagna och att i övrigt kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet i anstalt. Det är dessa faktorer som Krimianlvårder utgår från när de ska avgöra en intagens placering.


Beslutet om er sons placering skulle dock ha överklagats inom tre veckor från när er son fick del av det, vilket troligtvis varit kort efter domen fick laga kraft. I det hänseendet är det därmed för sent för att överpröva beslutet, men er son kan alltid ändå begära en förflyttning till öppen anstalt och se vad han får för svar.


“SKa få behhem i nov vad kan hända efter den tiden?”

Jag förstår tyvärr inte vad ni menar med den här meningen och kan inte svara på det, men vi kan prata vidare om det via mejl, se slutet av mitt svar.


Psykisk hjälp

Det är mycket viktigt att er son får den psykologiska hjälp han behöver. Om ni inte får svar från anstalten kan ni försöka kontakta Kriminalvårdens huvudkontor. Det är också möjligt att vända sig till Justitieombudsmannen (JO) om ni upplever att Kriminalvården inte uppfyller sina skyldigheter. Det enklaste är dock att vara ihärdiga i er kontakt med Kriminalvården.


Avslut

För att sammanfatta lite. Er son når upp till kvalifikationstiden för permission men i slutändan är det upp till Kriminalvården att bedömma om han är lämplig för permission. Skulle er son ansöka om permission men få sin begäran avslagen måste han begära en överprövning inom tre veckor från att han fick del av beslutet.


Förflyttning till en öppen anstalt kan bli svårare då er son rent tekniskt sett fick del av beslutet för längesedan och har försuttit tiden för att överpröva beslutet. Han bör dock ändå begära en förflyttning och se hur Kriminalvården svarar.


Angående den psykiska hjälpen bör ni kontakta Kriminalvårdens huvudkontor om ni inte får något tillfredställande svar från anstalten. Som sista utväg kan ni kontakta JO, men det är inte säkert att JO kan göra något. Var ihärdiga och ligg i med er kontakt med Kriminalvården.


Om ni har fler frågor om ert ärende är ni välkomna att höra av er till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa er ytterligare.

Ni är även välkomna att höra av er på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo