Påverkar det faktum att man lärt sig av sina misstag straffet?

2019-04-26 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag undrar vad för lagar det finns för att man har lärt sig av det misstag man gjort och på så sätt slipper straff som motsvarar för misstaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den reglering som aktualiseras är brottsbalken. Att den som har bedömts vara skyldig till ett brott har "lärt sig av sina misstag" kan i viss mån påverka vilket straff som utdöms.

När domstolen ska bestämma vilket straff en tilltalad ska dömas till ska domstolen ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen ska nämligen bestämma straffet i ett enskilt fall inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde (29 kap. 1 § brottsbalken). Det begångna brottets straffvärde ska alltså bedömas med beaktande av omständigheter som både kan verka i försvårande och förmildrande riktning. Inom ramen för det bedömda värdet ska sedan domstolen välja vilken påföljd som ska utdömas, där det faktum att den tilltalade har "lärt sig av sina misstag" kan ha en viss påverkan.

Förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 3 § brottsbalken

Omständigheter som kan verka i förmildrande riktning ska beaktas av domstolen enligt 29 kap. 3 § brottsbalken. Exempel på sådana omständigheter är om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende (29 kap. 3 § p.1) eller om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande (29 kap. 3 § p.2 brottsbalken).

Billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § brottsbalken

Domstolen ska också undersöka om det finns några s.k billighetsskäl som verkar i förmildrande riktning för straffet. Sådana omständigheter som kan utgöra billighetsskäl är exempelvis:

om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet (29 kap. 5 § p.4 brottsbalken) om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet (29 kap. 5 § p. 5 brottsbalken) om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar (29 kap. 5 § p. 9 brottsbalken)

Omständigheter som enligt 29 kap. 5 § p. 9 brottsbalken kan påkalla att den tilltalade får ett lägre straff än var brottets straffvärde motiverar ska vara hänförliga till den tilltalades personliga situation eller till tiden efter brottet. I praxis har det exempelvis tagits i beaktande att den tilltalade är ensamstående med ett minderårigt barn.

Val av påföljd

I det fall fängelse är föreskrivet i straffskalan för det aktuella brottet, kan det faktum att den tilltalade "lärt sig av sina misstag" även beaktas i domstolens bedömning av om skyddstillsyn ska väljas istället för fängelse. I svensk rätt anses fängelse normalt sett anses vara en olämplig påföljd (30 kap. 4 § brottsbalken). Om domstolen ändå finner att fängelse är en lämplig påföljd, ska domstolen trots detta undersöka om det finns särskilda skäl för att istället döma till villkorlig dom (30 kap. 7 § brottsbalken) eller skyddstillsyn (30 kap. 9 § brottsbalken). Domstolen ska välja villkorlig dom om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § brottsbalken). Skyddstillsyn är istället att föredra om det finns anledning att anta att skyddstillsyn kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet (30 kap. 9 § brottsbalken). Som särskilda skäl för att välja skyddstillsyn istället för fängelse kan rätten nämligen beakta om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med dennes brottslighet (30 kap. 9 § p. 1 brottsbalken).

Sammanfattningsvis

Vid fastställande av straffet kan alltså domstolen beakta om den tilltalade "har lärt sig av sina misstag" om det har tagit sig uttryck exempelvis genom att den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet (29 kap. 5 § p.4 brottsbalken) eller frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet (29 kap. 5 § p. 5 brottsbalken). Att den tilltalade har "lärt sig av sina misstag" kan också utgöra ett skäl till att skyddstillsyn ska väljas istället för fängelse, i de fall fängelse är föreskrivet i straffskalan för ett visst brott.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1244)
2020-06-03 Är mitt bidragsbrott preskriberat?
2020-06-03 Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?
2020-06-03 Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?
2020-06-02 Hatbrott; försvårande omständighet

Alla besvarade frågor (80676)