Påföljdsval, straffmätning och nåd.

2016-12-09 i Påföljder
FRÅGA
Har jag möjlighet att få nåd på grund av sjukdomen är i stort sett i säng liggande och sjukdom har blivit mycket värre under det senaste året i väntan på rättegång och straffet har läkarintyg och läkarutlåtandet om min hälsotillstånd.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om straffrätt och påföljdsval, straffmätning samt begreppet nåd. Brottsbalken (1962:700) regler dessa områden i det 29 kapitlet. (BrB 29 kap)

Nåd är ett juridiskt begrepp som innebär efterskänkande eller mildrande av vissa påföljder för brott eller annan sådan rättsverkan av brott. Nåd är något som således ges efter att ett straff har dömts ut. Benådning kan alltså ges till en person efter att en dom har vunnit laga kraft. Det är regeringen som beslutar om nåd. Mer om nåd finner du här.

Straffmätning innebär straffets bestämning inom ramen för brottets straffskala. (Straffskalan består av det område inom vilken svårighetsgraden av ett straff kan bestämmas t.ex. fängelse i lägst ett år men högst sex månader.) Bestämningen av straffet görs efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Domstolen beaktar då även intresset av en enhetlig rättstillämpning och gör även en samlad bedömning av flera omständigheter i det särskilda fallet. Dessa omständigheter kan exempelvis vara om den tilltalade hare angett sig frivilligt, eller till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett visst straff utmätt efter brottets värde.

Påföljdsval sker genom en påföljdsbestämning som är indelad i tre moment. Först fastställs straffvärdet genom att filtrera omständigheterna genom 1-3 §§i den ordningen, därefter genomförs ett påföljdsval 29-32 kapdär 30 kap. 4 § är ett viktigt vägskäl innan en slutlig straffmätning i 4-7 §§ görs. Som huvudregel gäller att åklagaren har att styrka bevisning, inklusive försvårande och andra omständigheter till den tilltalades nackdel. Om den tilltalade endast förnekar utan motivering eller lämnar helt verklighetsfrämmande berättelse anses åklagarens bevisning styrkt.

För straffvärdebedömningen skall omständigheterna vid brottet alltid vara avgörande och vissa omständigheter av särskild betydelse har uppräknats i 29 kap 1 § 2 st. Mer konkreta exempel har angetts i 2 och 3 §§. I förarbetena, se bl.a. prop 1987/88:120, betonas att endast de viktigaste inslagen har angetts a. prop. s. 80. (källa här)

Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta nedanstående enligt 29 kap 5§ BrB.

1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada,

2. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,

3. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks,

4. om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet,

5. om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet,

6. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet utvisas ur riket,

7. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning,

8. om ett straff utmätt efter brottets straffvärde skulle framstå som oproportionerligt strängt med hänsyn till andra rättsliga sanktioner till följd av brottet, eller

9. om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar.

Föreligger omständighet som avses i första stycket (listan ovan) , får rätten, om särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet. Lag (2015:78).

Påföljdseftergift, Är det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5 § uppenbart oskäligt att döma till påföljd, skall rätten meddela påföljdseftergift enligt BrB 29 kap 6§. Påföljdseftergift innebär att domstolen meddelar att påföljd för ett brott inte ska dömas ut och meddelas endast om det föreligger en omständighet som angivits i BrB och det med hänsyn till denna är uppenbart oskäligt att döma till påföljd.

Tillämpning

I ditt fall går det inte att ge dig en bedömning av hur tillämpningen skulle kunna gå till eftersom du inte tagit upp vilket brott det gäller. Domstolen gör dock alltid en bedömning i det enskilda fallet med utgångspunkt i Brottsbalken samt ovan nämnda principer.

Sammanfattning och svar.

Omständigheten att du är sängliggande och kan styrka din sjukdom med hjälp av expertutlåtanden från läkare, talar för en strafflindring eller för påföljdseftergift vid utdömandet av straff. Du bör under rättegången i förstan instans (tingsrätten) yrka på påföljdseftergift samt motivera varför enligt BrB 29kap 5 § 1st punkt 2 (och eventuellt fler omständigheter). Jag vill dock understryka att lagregeln tillämpas restriktivt.

Vad gäller nåd kan du ansöka om nåd hos regeringen, efter det att ett straff har dömts ut av domstolen.

Jag rekommenderar att du kontaktar en brottmålsadvokat om du inte har någon eller begär att få ett offentligt ombud att försvara dig vid rättegången. Advokatsamfundet kan ge dig vägledning för att finna en lämpligt advokat.

jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1376)
2020-11-29 Kan man dömas till påföljd utan att familjen vet om det?
2020-11-29 Straffskalor för smuggelbrott
2020-11-29 hur kan man sänka sitt straff?
2020-11-29 straff för innehav av airsoft-vapen

Alla besvarade frågor (86619)