Påföljdsbestämning vid flera brott

2019-06-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag är Misstänkt för Olovlig körning,Grov Olovlig körning, Vårdslöshet i trafik, Bedrägeri och ringa narkotika brott och jag är dömd sen innan för Bedrägeri och Stöld och har Villkorlig Dom o jag har rättegång 5:e November 2019.. Om jag döms för sakerna vad kan jag förvänta mig för straff?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig börja med att skriva ut straffskalorna för de olika brotten och sedan redogöra för hur domstolen går tillväga vid en påföljdsbestämning för flera brott.

Olovlig körning

Brottet regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott. Om brottet anses grovt är straffskalan fängelse i högst sex månader.

Vårdslöshet i trafik

Brottet regleras i 1 § lag om straff för vissa trafikbrott. Straffskalan för brott av normalgrad är dagsböter.

Bedrägeri

Brottet regleras i brottsbalken 9 kap 1 § och straffskalan ligger på fängelse i högst två år.

Ringa narkotikabrott

Brottet regleras i 2 § narkotikastrafflagen och straffskalan är böter till fängelse i högst sex månader.

Straffvärde och påföljdsbedömning

Det svenska rättssystemet utdömer i regel ett gemensamt straff för alla begångna brott och att domstolen i påföljdsbestämningen tillämpar den så kallade asperationsprincipen. Det här innebär att man först bestämmer straffvärdet för vardera brott (dvs vilket straff respektive brott bör bestraffas med). Det brott för vilket man har kommit fram till högst straffvärde, det är det straffvärdet man lägger till grund för påföljdsbestämningen. Därefter lägger man till en reducerad del av det straffvärde man kommit fram till för de andra brotten "ovanpå" straffvärdet man redan fastställt. Att domstolarna ska utdöma ett gemensamt straff för flera brott framgår av brottsbalken 30 kap. 3 §.

Det kan framhävas att svenska domstolar väljer fängelse som påföljd som en allra sista utväg. Fängelse används endast för de personer som begått ett brott som har ett så pass högt straffvärde att ingen annan påföljd kan komma ifråga.

Tidigare brottslighet har betydelse för påföljdsbestämningen. Som framgår av lydelsen av 29 kap 4 § BrB ska den tilltalades tidigare brottslighet beaktas i första hand vid påföljdsvalet. Att en tilltalad tidigare har lagförts för brott kan då leda till att en strängare påföljd än som annars hade varit nödvändig får väljas. Detta framgår av 30 kap. 4 § BrB. Dock har domstolarna varit försiktiga med att tillämpa regeln.

Om domstolen finner att straffvärdet på den brottslighet du gjort dig skyldig till är fängelse så innebär detta inte nödvändigtvis att du måste avtjäna tiden på anstalt. Domstolen kan i ett sådant fall, i stället för att döma dig till att avtjäna ett fängelsestraff på anstalt, förena dagsböter med villkorlig dom. Domstolen kan bestämma påföljden till villkorlig dom förenat med dagsböter om de anser att du inte kommer att återfalla i brott, se brottsbalken 30 kap. 7-8 §§. Den villkorliga domen kan också förenas med samhällstjänst (oavlönat arbete) i stället för dagsböter, i sådant fall krävs ditt samtycke.

Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1112)
2019-11-21 Vad är praxis?
2019-11-21 Är det rimligt med 12.000 kronor i böter för rattfylleri och olovlig körning?
2019-11-17 Hur länge finns jag med i belastningsregistret?
2019-11-12 Finns brottet stöld i utdraget ur belastningsregistret som krävs när man vill jobba med barn?

Alla besvarade frågor (74748)