Påföljdsbestämning vid ett flertal brott

2019-04-12 i Påföljder
FRÅGA
Straff för RINGA NARKOTIKABROTT och BROTT MOT LAGEN OM FÖRBUD BETRÄFFANDE KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA FÖREMÅL och VAPENBROTT, RINGA BROTT och RINGA NARKOTIKABROTT och RINGA NARKOTIKABROTT om man skulle få rättegång?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig börja med att skriva ut straffskalorna för de olika brotten och sedan redogöra för hur domstolen går tillväga vid en påföljdsbestämning för flera brott.

Ringa narkotikabrott

Brottet regleras i 2 § narkotikastrafflagen och straffskalan är böter till fängelse i högst sex månader.

Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Brottet regleras i 1 § och 2 § lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål och straffskalan är böter till fängelse i högst sex månader.

Vapenbrott, ringa brott

Brottet regleras i 9 kap 1 § 2 st vapenlagen och straffskalan är böter till fängelse i högst sex månader.

Straffvärde och påföljdsbedömning

Det svenska rättssystemet utdömer i regel ett gemensamt straff för alla begångna brott och att domstolen i påföljdsbestämningen tillämpar den så kallade asperationsprincipen. Det här innebär att man först bestämmer straffvärdet för vardera brott (dvs vilket straff respektive brott bör bestraffas med). Det brott för vilket man har kommit fram till högst straffvärde, det är det straffvärdet man lägger till grund för påföljdsbestämningen. Därefter lägger man till en reducerad del av det straffvärde man kommit fram till för de andra brotten "ovanpå" straffvärdet man redan fastställt. Att domstolarna ska utdöma ett gemensamt straff för flera brott framgår av brottsbalken 30 kap. 3 §.

Det kan framhävas att svenska domstolar väljer fängelse som påföljd som en allra sista utväg. Fängelse används endast för de personer som begått ett brott som har ett så pass högt straffvärde att ingen annan påföljd kan komma ifråga. Fängelse utdöms också bl.a. för de personer som återfaller i brottslighet. Personer som begår brott för första gången bestraffas i regel inte med fängelse.

Om domstolen finner att straffvärdet på den brottslighet du gjort dig skyldig till är fängelse så innebär detta inte nödvändigtvis att du måste avtjäna tiden på anstalt. En förmildrande faktor är t.ex. om du inte tidigare begått brott. Domstolen kan i ett sådant fall, i stället för att döma dig till att avtjäna ett fängelsestraff på anstalt, förena dagsböter med villkorlig dom. Domstolen kan bestämma påföljden till villkorlig dom förenat med dagsböter om de anser att du inte kommer att återfalla i brott, se brottsbalken 30 kap. 7-8 §§. Den villkorliga domen kan också förenas med samhällstjänst (oavlönat arbete) i stället för dagsböter, i sådant fall krävs ditt samtycke.

Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1244)
2020-06-03 Är mitt bidragsbrott preskriberat?
2020-06-03 Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?
2020-06-03 Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?
2020-06-02 Hatbrott; försvårande omständighet

Alla besvarade frågor (80676)