Påföljder för våldtäktsförsök och grovt olaga tvång

2020-12-14 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Min sambooch mitt barns pappa har blivit anmäld för försök till våldtäkt och grovt olaga tvång. Han har, för fyra år sedan, utgett sig för att vara en känd regissör och fått sin 19-åriga systerdotter att skicka grova sexfilmer på sig själv för att få roll i en stor film (fruktansvärt manipulativa meddelanden på Facebook, ca 2000 stycken) samt att han för 2 månader sedan utgav sig för att vara en hackergrupp och hotade med att släppa dessa filmer på 15 olika porrsajter om de (min sambo och hans systerdotter) inte spelade in en porrfilm tillsammans. Nu har det uppdagats att han ligger bakom båda händelserna och alla bevis finns och även hans erkännande. Vad kan han få för straff? Och kan jag få vårdnaden om vår 4-åriga son om han får ett straff.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga gäller vad straffet är för försök till våldtäkt respektive grovt olaga tvång. Vidare undrar du om du kan få ensam vårdnad om er 4-åriga son om din sambo skulle dömas. För att besvara din fråga kommer brottsbalken (nedan förkortad BrB) användas samt föräldrabalken (nedan förkortad FB).

Nedanstående svar syftar till att ge en generell bild över straffskalorna för respektive gärning. Det innebär därför att gärningsmannens faktiska straff kan komma att skilja sig åt från vad som återges i förevarande svar eftersom det är upp till rätten att efter en upprättad anmälan avgöra utifrån samtliga omständigheter i fallet.

Försök till våldtäkt
Jag kommer inleda med att beskriva hur straffet för våldtäktsförsök ser ut.

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap. 1 § stycke 1 BrB).

Försökt till våldtäkt är straffbelagt och ska dömas till ansvar enligt 23 kap (6 kap. 15 § stycke 1 BrB). För försök till ett visst brott döms den som försökt begå ett brott men inte lyckats. Det innebär att någon påbörjat utförandet av ett visst brott utan att det kommit till fullbordan. Det krävs emellertid att det förelegat fara för att handlingen skulle leda till att brottet fullbordades eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten (23 kap. 1 § stycke 1 BrB).

Straff för våldtäktsförsök bestäms högst till vad som gäller för fullbordat brott och bör inte sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller mer (23 kap 1 § stycke 2 BrB). Lägsta fängelsestraffet för fullbordad våldtäkt är satt till två år vilket innebär att straffet för försöksbrottet inte bör sättas under fängelse.

Grovt olaga tvång
Jag kommer vidare beskriva hur straffet för olaga tvång respektive grovt olaga tvång ser ut.

För olaga tvång döms den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något. Straffet är satt till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 4 § stycke 1 BrB). Om brottet är grovt döms personen för grovt olaga tvång till fängelse i lägst nio månader och högst sex år (4 kap. 4 § stycke 2 BrB).

Straff för flera brott
När någon döms för flera brott ska rätten döma till en gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet (30 kap. 3 § stycke 1 BrB). Om det föreligger särskilda skäl får rätten för ett eller flera brott döma till böter och samtidigt döma till annan påföljd för brottsligheten i övrigt. Rätten får även döma till fängelse för ett eller flera brott samtidigt som den dömer till villkorlig dom eller skyddstillsyn för brottsligheten i övrigt (30 kap. 3 § stycke 2 BrB). Fängelse får användas som gemensamt straff för flera brott, om fängelse kan följa på något av brotten (26 kap. 2 § stycke 1 BrB).

När rätten väljer påföljd ska den fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § stycke 1 BrB). Det är inte förrän ett fängelsestraff kommer upp till ett år eller mer som en person ska dömas till fängelse. Fängelse ska vara det sista alternativet medan kriminalvård och frihet ska föredras.

Det är däremot upp till rätten att avgöra vilken påföljd som blir aktuell i din sambos fall.

Vårdnaden om barnet
Om din sambo skulle dömas för någon eller samtliga av ovanstående gärningar får du inte automatiskt ensam vårdnad om ert gemensamma barn. Vid vårdnadsfrågor är utgångspunkten för sådana beslut alltid barnets bästa (6 kap. 2 a § stycke 1 FB).

Om barnet står under vårdnad av båda sina föräldrar och du vill få ändring i vårdnaden, ska rätten fatta ett beslut kring detta. Vid bedömningen av om vårdanden ska vara gemensam eller anförtros åt dig enskilt ska rätten fästa avseende särskilt vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. En fråga om ändring i vårdnaden ska prövas på talan av en av föräldrarna (6 kap. 5 § FB).

I andra fall ska rätten besluta om ensam vårdnad om barnets förälder brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § stycke 1 FB).

Om barnets bästa däremot är att stå under vårdnad av båda sina föräldrar kommer vårdnaden bestå. Det är upp till rätten att avgöra sett till omständigheterna i ditt och din sambos fall.

Sammanfattande ord
För försök till våldtäkt bestäms straffet högst till vad som gäller för fullbordat brott och bör inte sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller mer. Eftersom det lägsta fängelsestraffet för fullbordad våldtäkt är satt till två år innebär det att straffet för våldtäktsförsök inte bör sättas under fängelse. För grovt olaga tvång bestäms straffet till fängelse i lägst nio månader och högst sex månader. Det är vidare upp till rätten att avgöra val av påföljd för gärningarna sett till samtliga omständigheter, bevisning och vittnesuppgifter.

Om din sambo döms för brott får du inte automatiskt ensam vårdnad om er son. Om du däremot vill få till ändringar i vårdnaden kan du väcka en talan om det hos tingsrätten. Det är därefter upp till rätten att avgöra i vårdnadsfrågan. Barnets bästa ska vara avgörande och utgångspunkten i vårdnadsfrågor.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?