Vad är påföljden av att träna med någon annans gymkort?

Vad kan bli påföljden av att träna med någon annans gymkort på gymmet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tillämplig lag för situationen är brottsbalken (BrB).


Med din fråga tolkar jag situationen som att en person vill låna ut sitt gymkort till en kompis, och att det således inte rör sig om ett stulet gymkort.


Avstängning

I de flesta träningsanläggningars regler och villkor står det att en persons gymkort är personligt och därför inte får lånas ut till någon annan. Eftersom personen som har köpt gymkortet genom detta har ingått ett avtal med gymmet, är personen skyldig att följa detta (pacta sunt servanda). Påföljden för att låna ut sitt gymkort är ofta avstängning från gymmet.


Jag har dock funnit att vissa träningsanläggningar tillåter att man överlåter resterande tiden av sitt gymkort till någon annan, vilket isåfall leder till att den andra personen tar över gymkortet helt.


Bedrägligt beteende och missbruk av urkund

Situationen att träna med någon annans gymkort skulle kunna utgöra ringa bedrägeri eller det som i vardagligt tal kallas för snyltning eller plankning (9 kap. 2 § andra stycket BrB). En person kan dömas för ringa bedrägeri bland annat om personen, utan att göra rätt för sig, tillgodogör sig exempelvis tillträde till föreställning eller annat sådant som tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning. Straffet för ringa bedrägeri är böter eller fängelse i högst sex månader.


Ringa bedrägeri är även aktuellt om någon begår bedrägeri av normalgraden enligt 9 kap. 1 § BrB men brottet med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter är att anses som ringa. Bedrägeri enligt första paragrafen förutsätter att någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. I situationen anser jag att det står klart att vilseledande har skett samt att händelsen har inneburit vinning för den som använt kortet och skada för gymmet. Dock är frågan om gärningsmannen har förmått gymmet till handling eller underlåtenhet; möjligtvis om gympersonalen har varit tvungen att manuellt släppa in personen på gymmet skulle detta vara uppfyllt.


“Skadans omfattning” blir ofta avgörande vid brottets klassificering om det rör sig om bedrägeri av ringa grad eller normalgraden, var gränsen brukar gå vid ca 1000 kr. I den aktuella situationen skulle jag inte tänka mig att skadans omfattning går över 1000 kr (med förutsättning att det inte rör sig om väldigt många tillfällen) och därav skulle brottet klassificeras som ringa.


En annan bestämmelse som skulle kunna vara tillämplig på situationen är missbruk av urkund (15 kap. 12 § BrB). Missbruk av urkund innebär att någon sanningslöst åberopar exempelvis identitetshandling eller liknande handling (urkund) som sin egen. Typexempel på olika urkund är körkort och pass men även rabattkort och passersedlar. En förutsättning för att paragrafen ska vara tillämplig är att urkunden är utställd för en viss person och att gärningen innebär fara i bevishänseende, det vill säga att handlingen/urkunden är personlig samt att den kan komma till användning som bevis i något sammanhang. Även den som lämnar över sin urkund till någon som ämnar att missbruka den omfattas av bestämmelsen. Straffet för missbruk av urkund är böter eller fängelse i högst sex månader.


Värt att nämna i situationen är konkurrensläran och brottskonkurrens, det vill säga att utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och beroende på hur domstolen bedömer situationen, skulle bedrägeri och missbruk av urkund kunna dömas i brottskonkurrens. Att döma två brott i brottskonkurrens innebär att gärningsmannen döms för båda brotten, ofta till en gemensam påföljd. Motsatsen är konsumtion, som innebär att om man begått flera brott genom samma handling men där det ena är mer allvarligt, straffas man bara för det mest allvarliga. 


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det både olovligt och olagligt att både träna med någon annans gymkort samt låna ut sitt personliga gymkort till någon annan.


Den som lånar ut sitt personliga gymkort till annan, kommer troligtvis bli avstängd från gymmet beroende på vad gymmets regler och villkor säger. Därutöver skulle personen kunna göra sig skyldig till missbruk av urkund, genom att lämna över sin urkund (personliga handling) till någon som ämnar att missbruka den. Om den som äger gymkortet och medlemskapet inte vill använda det längre, verkar det finnas möjlighet på vissa gym att överlåta sitt medlemsskap till någon annan.


Den som tränar med någon annans gymkort, kan göra sig skyldig till brottet bedrägeri, i det här fallet förmodligen av ringa grad (9 kap. 1-2 §§ BrB), samt missbruk av urkund (15 kap. 12 § BrB).


Straffet för bedrägeri av ringa grad är böter eller fängelse i högst sex månader och detsamma gäller för missbruk av urkund. Som sagt är begreppen brottskonkurrens och konsumtion värda att nämna, vilket innebär att beroende på omständigheterna och hur domstolen bedömer situationen, kan gärningsmannen antingen dömas för båda brotten eller så kan ett brott (om det är av allvarligare grad) konsumera det andra. 


Avslutningsvis är det svårt för mig att avgöra vad personen exakt kommer dömas för och till för påföljd, utan detta är något som avgörs av ifall gymmet väljer att anmäla, hur domstolen dömer och så vidare. 


Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.


Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”