Påföljd vid stöld och grov stöld

FRÅGA
Om en person aldrig blivit dömd innan och nu är misstänkt för stöld vet inte om det är stöld eller grov stöld, stölden ska ha tagit plats där ingen kom till skada samt ingen civil fanns på plats. Åtal väcks efter 2 1/2 vecka. Personen har suttit häktad under tiden. Vad kan åklagaren yrka på för straff med tanke på att personen har aldrig innan varit dömd för något brott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att dela upp svaret i två delar. Först kommer jag att förklara skillnaden mellan grov stöld och stöld av normalgraden samt beskriva när respektive brottsrubricering kan bli aktuell. Därefter kommer jag att redogöra för vilket straff som åklagaren kan yrka på vid dessa två brott. Jag kommer härvid att ta hänsyn till att personen i fråga aldrig har blivit dömd förut, att ingen kom till skada samt att ingen civil fanns på plats när gärningen begicks.

När kan stöld respektive grov stöld bli aktuell?

Bestämmelserna om stöld finns i brottsbalken (BrB). För att man ska dömas för stöld krävs att man olovligen tar någon annans egendom i syfte att tillägna sig den. Tillgreppet måste dessutom innebära skada för ägaren, vilket vid stöld består av ekonomisk skada till följd av förlusten (8 kap. 1 § BrB). Det finns tre grader av stöld: ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Av vilken grad stölden är beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I rättspraxis framgår exempelvis att gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden går vid 1 250 kr vid stöld i butik (NJA 2019 s. 951). Det är dock viktigt att förutom värdet på den tillgripna egendomen även beakta andra faktorer som kan påverka brottsrubriceringen.

I lagen finns en uppräkning av omständigheter som kan leda till att stölden kommer att anses som grov (8 kap. 4 § BrB). Uppräkningen, som dock inte är uttömmande, omfattar följande:

- om det avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet,

- om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel,

- om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Trots att uppräkningen inte är uttömmande ger den en bra bild av vad som menas med grov stöld. Många av de omständigheter som beaktas vid brottsrubriceringen beaktas även vid bestämmandet av påföljd. Exempelvis borde omständigheten att ingen kom till skada eller att ingen fanns på plats verka förmildrande både i fråga om brottsrubricering och påföljd. Med det sagt kan jag inte med säkerhet säga huruvida dessa omständigheter i sig kommer att leda till att personen i fråga kommer undgå att dömas för grov stöld; det kan finnas andra omständigheter i fallet som kan vara försvårande.

Vilket straff kan åklagaren yrka på?

I lagen föreskrivs att straffet för stöld av normalgraden kan bli mellan 14 dagars och 6 års fängelse medan straffet för grov stöld kan bli mellan 6 månaders och 6 års fängelse (8 kap. 1 § BrB och 8 kap. 4 § BrB). När straffet ska bestämmas tar domstolen hänsyn både till förmildrande och försvårande omständigheter. Domstolen ska bland annat beakta om personen i fråga har tidigare gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § BrB).

Trots att det endast föreskrivs fängelse för grov stöld och stöld av normalgraden är det inte säkert att det blir något fängelsestraff. Det föreligger en presumtion mot fängelsestraff i svensk rätt (30 kap. 4 § BrB). Presumtionen innebär att den tilltalade istället borde dömas antingen till villkorlig dom eller skyddstillsyn om domstolen bedömer att fängelsestraffet inte är en lämplig påföljd i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska domstolen ta hänsyn till bland annat straffmätningsvärdet är för brottet, om brottet har ett högt artvärde eller om den tilltalade tidigare har begått brott. Domstolen kan döma till villkorlig dom om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). Skyddstillsyn kan emellertid väljas om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att det tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet (30 kap. 9 § BrB). Både villkorlig dom och skyddstillsyn kan förenas med dagsböter (30 kap. 8 § BrB respektive 30 kap. 10 § BrB).

Slutsats

Den föreskrivna påföljden för grov stöld och stöld av normalgraden är fängelse. Eftersom personen i fråga inte har blivit dömd förut är det emellertid sannolikt att hen istället kommer att få villkorlig dom eller skyddstillsyn. Domstolen kommer dock även att ta hänsyn till andra förmildrande och försvårande omständigheter i det enskilda fallet vilket kan påverka påföljden.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?