Påföljd vid misshandel och återfall i brott

2017-11-23 i Påföljder
FRÅGA
Åkte fast för misshandel samt brott mot knivlagen för en vecka sen.I mitt bagage har har sen tidigare ett strafföreläggande då jag hade 3 gram i fickan efter att ha hoppat av båten från Danmark till Helsingborg. Nog 6 år sen. 2012 åkte jag fast för drograttfylla, narkotika innehav samt att bilen inte vae skattad. Drograttfyllan verkar visst vara ogiltig då den är under resning. 2016 åkte jag fast för brott mot knivlagen vid en fotbollsmatch. Vad kan påföljden bli nu efter förra veckans incidenter? Böter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska sägas att det inte går att ge något klart svar på din fråga då en påföljd ska grundas på omständigheter i det enskilda målet och frågan ovan innehåller inte alla de omständigheter som skulle behövas för att ge ett komplett svar.

I 29 kap. 1 § 1 st. brottsbalken stadgas något av en huvudprincip, nämligen att straff ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Det här innebär att domstolen måste hålla sig till den straffskala som är knutet till det aktuella brottet. Ta brottet misshandel i 3 kap. 5 § brottsbalken som exempel. För det brottet är stadgat fängelse i högst två år, vilket innebär att om någon har begått en misshandel (utan att ha begått andra brott) inte får dömas till längre än två års fängelse.

För att domstolen ska kunna bestämma ett brotts straffvärde, helt enkelt vilket straff brottet "förtjänar", inom den angivna straffskalan framgår i 29 kap. 1 § 2 st. brottsbalken att domstolen ska beakta den skada, kränkning eller fara som brottet har inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om kränkningen eller faran som brottet innebar, samt de avsikter eller motiv som den tilltalade haft. Sedan framgår vidare att domstolen särskilt ska beakta om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Som exempel kan nämnas att en misshandel som inneburit fem knytnävsslag i ansiktet har ett högre straffvärde än en misshandel som inneburit ett knytnävsslag i ansiktet då den förra gärningen har inneburit en större skada och kränkning än den senare.

Som framgått ovan ska domstolen när det gäller flera brott bestämma straffvärdet för den samlade brottsligheten. Om en person döms för både misshandel och brott mot knivlagen är det sistnämnda brottet i sig inte något som torde påverka påföljden i någon större utsträckning, utan det är misshandelsbrottet som har högst straffvärde. Misshandel är ett så kallat artbrott, det innebär att det är ett brott där det finns en presumtion att bestämma påföljden till fängelse. Den här presumtionen kan brytas på flera sätt, bland annat om det är första gången man begår brott - då kommer man inte att dömas till fängelse. Vilken påföljd ett misshandelsbrott "förtjänar" är dock avhängigt hur allvarlig den aktuella gärningen är, ju mer och ju grövre våld, desto större skäl finns för att döma till fängelse.

I ditt fall nämner du att du tidigare har dömts för brott. Återfall i brott är i första hand av betydelse för vilken påföljd domstolen ska döma ut (se Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, 5 uppl, s. 129-130). Detta framgår också av 29 kap. 4 § brottsbalken. Däremot framgår att man särskilt ska beakta om återfallet i brott avser liknande brottslighet. I ditt fal har du inte dömts för våldsbrott tidigare vilket talar mot att återfall i brottslighet kommer att tillmätas någon större betydelse. Du har däremot återfallit brottslighet vad gäller brott mot knivlagen. Brott mot knivlagen brukar dock sällan resultera i annat än ett bötesstraff. Återfallet här skulle i sådana fall kunna innebära att böterna blir mer kännbara.

Nu kommer ju dock en påföljd baserat på misshandelsbrottets och brottet mot knivlagens gemensamma straffvärde dömas ut. Då det inte finns några andra omständigheter att tillgå går det inte lämna något konkret svar på din fråga. Misshandel är som sagts ovan ett artbrott och det finns alltså en presumtion att döma till fängelse (vanligtvis fängelse i en eller någon månad). Fängelse avser dock inte bara fängelse på anstalt utan om det finns skäl att döma till fängelse kan domstolen även döma den tilltalade till skyddstillsyn, som är en form av fängelse, men som avtjänas utanför anstalt under övervakning av frivården.

Tyvärr går det inte att ge något mer konkret svar på frågan, men här ovan har du fått lite information om hur påföljdsbestämningen går till. Är det något mer du undrar är du mer än välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss här på Lawline! Vill du ha ett mer konkret svar på din aktuella frågeställning råder jag dig att nämna fler relevanta omständigheter, t.ex. hur den aktuella misshandeln gick till.

Med vänliga hälsningar

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1587)
2021-10-26 När gallras uppgifter om dagsböter ur belastningsregistret?
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

Alla besvarade frågor (96550)