Påföljd vid grovt rattfylleri

2017-07-30 i Påföljder
FRÅGA
HejSatte mig i en bil på parkeringen bilen var ej startad och polisen kom, skulle endast flytta bilen på parkeringen då den stod olämpligt. Blåste 0,67. Polisen tog med mig till stationen och sa att detta var grov rattfylla. Blev också frihetsberövad 6 tim pga av detta. Är tidigare ostraffad och har inga prickar på körkortet haft det i ca 20 år. Vad händer nu o vad man straffet bli. Har liksom ordnade förhållande och små barn...
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Grovt rattfylleri är ett brott enligt lag om straff för vissa trafikbrott,( TBL). Enligt 4a § TBL ska rattfylleri bedömas som grov när:

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Straffskalan för brottet högst två års fängelse. Rätten kommer fastställa ett straffvärde och därefter kommer det göras en bedömning om vilken påföljd som är den mest lämpliga.

Grovt rattfylleri är ett brott av sådan art att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. För att presumtionen ska brytas krävs det att det föreligger särskilda skäl för att välja en icke frihetsberövande påföljd. Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till att skyddstillsyn eller villkorlig dom förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter, kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till frihetsberövande straff. Det är främst omständigheterna vid brottet är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljden för grovt rattfylleri kan bestämmas till skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. Omständigheter som kan utgöra skäl för en sådan påföljd är framför allt att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft har varit förhållandevis låg och att körningen har skett under förhållanden som medfört ringa eller ingen trafikfara.

Återkallelse av körkort

Vid brott mot 4 eller 4 a § TBL ska ditt körkort också återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelse av körkort kan kortet komma att beläggas med spärrtid (5 kap. 6 § körkortslag). Spärrtiden får som lägst vara en månad och som mest tre år. Vid återkallelse av körkort gällande grovt rattfylleri ska tiden dock vara lägst ett år. Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen.

Bedömning av ditt fall

Det är fråga om ett allvarligt trafikbrott och när domstolen gör sin bedömning tar de hänsyn till din tidigare brottslighet enligt 29 kap 4 § BrB. Påföljd bestäms med utgångspunkt i det 30 kap BrB och straffet kommer sänkas med hänsyn till att du inte är straffad tidigare. Domstolen tar även hänsyn till alla övriga omständigheter när de dömer ut straff men grovt rattfylleri är ett så kallat artbrott. Ett artbrott är ett brott som anses mer allvarligt och svåra att bekämpa, vilket ofta innebär att påföljden ska bestämmas fängelsestraff. Det är dock ovanligt att man dömer förstagångsförbrytare till fängelse.

Enligt rättsfallet RH 2015:35 sägs att: ”Villkorlig dom med samhällstjänst kan utgöra en alternativ påföljd till fängelse i fall där alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft varit förhållandevis låg och körningen skett under förhållanden som medfört ringa eller ingen trafikfara”

De mest aktuella påföljderna i ditt fall är villkorlig dom eller skyddstillsyn med samhällstjänst där det första alternativet är mer lämpligt för förstagångsförbrytare. Det vanligaste i praxis är att man dömer till villkorlig dom och samhällstjänst. Ditt körkort kommer att återkallas och befästas med en spärrtid under minst ett år. Domstolen gör vid val av påföljd, en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet det är därför svårt för mig att med den information jag fått säga vilken slutgiltig bedömning domstolen kommer göra och vilket straff du kommer få. Om du har någon fråga om mitt svar är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se.

Lycka till och hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97585)