FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/11/2013

Påföljd vid grov olovlig körning och grovt rattfylleri

Jag vill bara veta om jag får fängelse för grov olovlig körning och grov rattfylla. Det är första gången jag blir dömd till detta. Jag har även varit med om några fylleceller vet inte om de har med saken att göra men vill jätte gärna veta om de finns en chans att jag skulle hamna i fängelse för detta. Det hände vid kl 02.30 om de har nån betydelse och jag orsakade ingen olycka eller något. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Inledningsvis är det, för att på ett någorlunda korrekt sätt kunna bedöma påföljden för brotten, nödvändigt att beakta de speciella omständigheterna vid brottet. Detta då det vid val av påföljd finns bl.a. förmildrande och försvårande omständigheter (se 29 kap 2-3§§ Brottsbalken) att ta hänsyn till. Sedan ger brotten grovt rattfylleri och grov olovlig körning ett högre straffvärde, som inverkar på valet av påföljd, om vissa omständigheter är vid handen (som t.ex. hög promillehalt, påtaglig fara för trafiksäkerhet resp. om upprepade olovliga körningar skett).

Grov, olovlig körning och grovt rattfylleri har, beroende på brottens svårhet, en straffskala på fängelse i högst 6 månader respektive fängelse i högst två år (se 3§ respektive 4a§ Lag om straff för vissa trafikbrott). Om det sammanlagda straffvärdet här, med beaktande av praxis, skadan etc., skulle hamna på över ett års fängelse föreligger en presumtion för att påföljden blir fängelse (se 29 kap 1-3§§ samt 30 kap 4§ Brottsbalken). Även om brotten tillsammans inte anses vara så grova att fängelse presumeras p.g.a. straffvärdet, är grovt rattfylleri ett artbrott; ett så pass farligt brott att fängelse bör vara normalpåföljden. Detta innebär att fängelse blir påföljden för grovt rattfylleri  om det inte föreligger särskilda skäl för att välja en annan påföljd (se till exempel https://lagen.nu/dom/nja/2000s17) Sådana särskilda skäl kan till exempel vara att den tilltalade, sedan brottet begicks, underkastat sig behandling med positivt resultat, eller skaffat sig en ordnad social situation med familj och arbete eller om det inte finns risk för fortsatt brottslighet (inget alkoholproblem) Se t.ex. 30 kap 9§ Brottsbalken och https://lagen.nu/dom/nja/1999s9). 

Sammantaget talar det mesta för att fängelse blir påföljden av grov olovlig körning och grovt rattfylleri. Men det definitiva svaret är beroende på en rad omständigheter som inte framgår av frågan.

 

Lag om straff för vissa trafikbrott hittar du https://lagen.nu/1951:649.

Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700#K29.

 

Med vänlig hälsning,

Olle AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?