FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/05/2022

Påföljd vid flera brott och tidigare brottslighet

Hej, Jag har blivit dömd för ringa dopingbrott och ringa vapenbrott då jag hade en pepparspray hemma. Jag har tidigare blivit dömd till 2 års fängelse tidigare pga innehav av doping. Då fick jag 60 timmars samhällstjänst istället. Vad kommer mitt straff bli nu? med ringa dopingbrott och ringa vapenbrott och en tidigare dom på doping?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag kan inte uttala mig om hur domstolen kommer att döma i ditt specifika fall, men nedan kommer jag att redogöra för vad domstolen kommer att beakta vid valet av påföljd. Bestämmelser om påföljder finner vi i brottsbalken (BrB).

1. Vilken är straffskalan för de aktuella brotten?

Straffet ska bestämmas inom ramen för en straffskala, och denna ram bestäms av brottens maximi-och minimistraff. När någon döms för flera brott ska rätten enligt huvudregeln döma till en gemensam påföljd för brotten (30 kap. 3 § BrB), och därför måste en gemensam straffskala konstrueras. 

Enligt 3 § 2 st. lag om förbud mot vissa dopningsmedel kan den som döms för ringa dopingbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Den som döms för ringa vapenbrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 9 kap. 1 § 2 st. vapenlagen.

När man konstruerar en gemensam straffskala är minimistraffet det som anges för det brott som har högst minimum. I detta fall stadgar båda brotten böter som minimistraff, och detta blir därför minimum även för den gemensamma påföljden. Maximistraffet för den sammanlagda brottsligheten blir 1 år, i enlighet med den beräkning som framgår av 26 kap. 2 § 2 st. BrB. Straffskalan går således mellan böter och fängelse i max 1 år. 

2. Hur bestäms straffvärdet?

Efter att ha konstruerat en straffskala ska ett straffvärde bestämmas. Ett straffvärde uttrycker hur allvarligt brottet är jämfört med andra brott (abstrakt straffvärde) och hur allvarligt det är jämfört med andra brott med samma rubricering (konkret straffvärde). Straffvärdet hamnar i regel inom ramen för straffskalan. När man bestämmer straffvärdet ska vissa omständigheter beaktas, och dessa framgår av 29 kap. 1-3 §§ BrB. Det som beaktas är bl.a. vilken skada och kränkning gärningen inneburit samt om det funnits några förmildrande eller försvårande omständigheter. 

Vid flerfaldig brottslighet kan man få en i språkbruk kallad ”mängdrabatt”, som innebär att man utgår från det allvarligaste brottets maximum och sedan gör ett tillägg för det andra brottet. På så vis får man ett kortare straff än vad man skulle fått för brotten separat. En kumulation av brotten kan dock äga rum för det fall brotten inte är särskilt allvarliga. 

3. Val av påföljd 

I svensk rätt ska man i första hand beakta omständigheter som talar mot ett fängelsestraff, vilket framgår av 30 kap. 4 § 1 st. BrB. Denna presumtion kan dock brytas enligt paragrafens 2 st. Det som ska beaktas då är brottets straffvärde (en tumregel för att döma till fängelse är om straffvärdet är 1 år eller högre), om det är ett artbrott eller om det rör sig om ett återfall. Med ett artbrott menas ett sådant brott där straffvärdet inte är särskilt högt, men det ändå finns anledning att ingripa med en sträng påföljd i syfte att förebygga brottet (i praxis nämns t.ex. narkotikabrott). 

Även om det finns skäl att döma till fängelse kan vissa omständigheter tala för att detta ändå inte ska väljas som påföljd. Något som har betydelse är t.ex. om billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § BrB föreligger. Sådant kan föreligga om den tilltalade frivilligt angett sig, eller om det kan antas att hen till följd av brottet blir avskedad. Istället för fängelse kan påföljden bli villkorlig dom förenad med samhällstjänst alternativt skyddstillsyn förenat med dagsböter 28 kap. 1-2 §§ BrB. Skyddstillsyn kan dessutom förenas med samhällstjänst, om den tilltalade samtycker till det (28 kap. 2 a §), eller med fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB.

Vid valet av påföljd ska tidigare brottslighet beaktas i skärpande riktning, enligt 29 kap. 4 § BrB. Om eller hur mycket den tidigare brottsligheten ska vägas in beror på ifall det rör sig om likartad brottslighet, särskilt allvarlig brottslighet eller om det har förflutit en kort tid sedan det tidigare brottet begicks (cirka 3 år).

Sammanfattning 

Jag kan inte säga exakt vilken påföljd du kommer att få, eftersom det beror på omständigheterna i ditt specifika fall. Eftersom straffskalan är mellan böter och fängelse i 1 år kommer påföljden bestämmas inom denna ram. Det faktum att du tidigare har blivit dömt till dopingbrott kommer troligen att beaktas vid valet av påföljd. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Med vänliga hälsningar  

  

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”