FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder13/11/2016

Påföljd för stöld när gärningsmannen lider av kleptomani

Om man blir tagen för stöld vad kan man förvänta sig för straff om man lider av kleptomani och saknar annan inkomst än socialt stöd enligt norm?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. För att besvara din fråga går jag igenom de regler som domstolen måste beakta när de ska bestämma straff för begånget brott.

1) Straffskala

Tillgreppsbrott regleras i 8 kap brottsbalken ( https://lagen.nu/1962:700 ). Straffet för stöld av normalgraden är fängelse i minst 14 dagar och max 2 år.


2) Straffvärde

Vad gäller påföljdsbestämningen har domstolen olika regler att ta hänsyn till. Enligt brottsbalken 29:1 ska brottets s.k. straffvärde bestämmas, där domstolen ska beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Detta är alltså utgångspunkten för domstolens bedömning av vilket straff de ska döma ut.

I 29:2 finns omständigheter som försvårar straffvärdet, t.ex. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare konsekvenser än det faktiskt fått eller om det skett som ett led i organiserad brottslighet.

I 29:3 finns omständigheter som förmildrar straffvärdet. I ditt fall verkar framförallt p 3 vara aktuell. Den anger att om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga ska detta beaktas i förmildrande riktning. En förutsättning för att punkten ska vara tillämplig är att det finns ett orsakssamband mellan det brottsliga handlandet och bristen. Med bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga avses en avvikelse från vad som får anses vara normalt för med den tilltalade jämförbara personer. Här bör kleptomani kunna beaktas i förmildrande riktning, då det inte är något som förekommer hos alla människor och som med stor sannolikhet orsakade brottet.


3) Straffmätning

Även om straffskalan för stöld endast innehåller fängelse så ska ska domstolen enligt 30:4 brottsbalken beakta om det finns omständigheter som talar mot fängelse, s.k. straffmätning. I 29:5 räknas sådana omständigheter upp. Enligt 29:5 p 9 kan domstolen beakta omständigheter som är hänförliga till den tilltalades personliga situation. Här kan ekonomisk ställning beaktas (dvs försörjningsstödet), men det är framförallt om den tilltalade har barn som skulle lida av en förälder i fängelse. Finns inga barn är det inte helt klart att den ekonomiska ställningen kan beaktas.


4) Påföljdsval

Utifrån kleptomani som förmildrande omständighet i 29:3 och ekonomisk ställning som eventuell omständighet som talar mot fängelse så finns det en del som talar för att domstolen istället för fängelse ska döma ut villkorlig dom eller skyddstillsyn. Villkorlig dom ska bestämmas om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (30:7 brottsbalken). Den som döms till villkorlig dom har en prövotid på två år. Skyddstillsyn döms ut om det kan antas att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet (30:9 brottsbalken). Den som döms till skyddstillsyn ställs under övervakning i ett års tid. Valet av påföljd blir således beroende på om detta är första gången eller inte som du ertappats med stöldbrott. Är det inte första gången kan en skyddstillsyn vara lämplig för att minska återfall.

I övrigt vill jag påpeka att det är svårt att ge något exakt svar då jag vet så pass lite om andra omständigheter i fallet men jag hoppas att du i vart fall fick vägledning in din fråga!

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo